starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Z posiedzenia Zarządu Powiatu - 15.10.2007 r.

19-02-2007 08:23

A A A

* Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik przedstawił materiały przygotowane na Sesję Rady Powiatu dotyczące wykonania zadań za rok 2006, ocen stanu technicznego dróg i mostów, najpilniejszych potrzeb w zakresie robót drogowo - budowlanych i wykazu dróg i mostów zawartych w mapach i zestawieniach.

Dyrektor Najdzik poinformował o przeprowadzonych rozmowach między Starostą Tadeuszem Korysiem i Wójtem Gminy Teresin Markiem Olechowskim o wykorzystaniu środków finansowych z rezerwy Ministerstwa Transportu na modernizację dróg powiatowych, na których prace były prowadzone przed 1999 r. Wójt Olechowski chce wystąpić o dofinansowanie 400 tys. zł (50% projektu) modernizacji odcinka drogi Aleksandrów - Szymanów - Teresin. Jako że rezerwa ministerialna przeznaczona jest dla samorządu powiatowego, władze gminy Teresin chcą przekazać na mocy porozumienia powiatowi 50% kwoty koniecznej do dofinansowania. Po zawarciu porozumienia powiat natychmiast wystąpi do Ministerstwa Transportu z przygotowanym już wnioskiem.

Zarząd Powiatu zobowiązał dyrektora Kazimierza Najdzika do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu ulicy Gawłowskiej.

Dyrektor Najdzik przedstawił Zarządowi sporządzony raport oddziaływania na środowisko inwestycji przebudowy mostów na ulicy Młynarskiej w Sochaczewie. Raport niezwłocznie zostanie złożony w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie w celu uzyskania decyzji środowiskowej.

* Marek Fergiński, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawił Zarządowi projekty trzech uchwał przygotowane na najbliższą sesję Rady Powiatu. Regulamin wynagradzania nauczycieli został poddany procedurze uzgodnieniowej i po trzech rundach negocjacyjnych został zaakceptowany przez związki zawodowe nauczycieli. Drugi projekt uchwały dotyczy kontynuacji procesu przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Załuskowie w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt z dniem 1 września 2007 r. Przeprowadzenie zmian poprzedzone było negocjacjami i uzgodnieniami ze społecznością lokalną oraz uchwałą Rady Pedagogicznej Ośrodka. Istotny jest także fakt, iż kadra pedagogiczna placówki jest przygotowana do pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla dziewcząt.
Trzeci projekt uchwały został przygotowany w związku z uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, która wyraziła zgodę na przekształcenie szkoły z dniem 31 sierpnia 2007 r. Przekształcenie obejmuje likwidację internatu.

* Sekretarz Powiatu Zofia Romanowska przedstawiła propozycję dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupu dla Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie środków pianotwórczych i sorbentu na kwotę 15 tys. złotych. Zarząd wyraził zgodę.

* Zarząd Powiatu uchwalił trzy uchwały własne przygotowane przez Skarbnik Powiatu Teresę Pawelak dotyczące:
- urealnienia dochodów i wydatków w Komendzie Powiatowej Państwowej straży Pożarnej, Domu Pomocy Społecznej i Starostwie Powiatowym - przesunięcia między paragrafami;
- przyjęcia układu wykonawczego budżetu powiatu na rok 2007;
- przeprowadzenia kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych powiatu - Dom Dziecka, Dom Pomocy Społecznej, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zakład Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego.
Skarbnik Teresa Pawelak przedstawiła także projekt uchwały Rady Powiatu o zmianach budżetowych obejmujących min. urealnienie planu dochodów i wydatków Funduszu Geodezyjnego, przyjęcia dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 2738 zł na prowadzenie zadania związanego z obsługą paszportową.

* Na podstawie dokładnych wyliczeń jednostkowych Zarząd Powiatu zatwierdził stawki utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie i Domu Dziecka w Giżycach. I tak: miesięczne utrzymanie pensjonariusza w DPS wynosi 1872 zł, natomiast utrzymanie wychowanka Domu Dziecka wynosi 1993 zł.

* Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem Stefan Grefkowicz przedstawił projekt realizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii „Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASP / EUPOS” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W Sochaczewie, na budynku Starostwa przy ulicy Ziemowita, zostanie zainstalowany maszt wraz z urządzeniami do precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego, służącego min. do dokonywania precyzyjnych pomiarów geodezyjnych. Koszty instalacji urządzeń oraz obsługi i konserwacji ponosić będzie Główny Geodeta Kraju.

* Sekretarz Powiatu Zofia Romanowska przedstawiła program Sesji Rady Powiatu zaplanowanej na 23 lutego. Oprócz omawianych projektów uchwał, w programie znajdą się także informacja o działaniach Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz ustalenie kierunków pracy Rady Powiatu w Sochaczewie.