starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Stypendia do 14 września

06-09-2004 13:46

A A A

Stypendia socjalne dla uczniów i studentów współfinansowane przez Unię Europejską. Starostwo Powiatowe w Sochaczewie informuje, iż w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest możliwość ubiegania się o stypendium socjalne.

(Informacja wg uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim na dzień 05-08-2004 r.)

I. Wnioski o stypendium socjalne mogą składać:
1. Uczniowie spełniający następujące kryteria:
1) Są uczniami szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej kończących się maturą, prowadzonych/dotowanych przez Powiat Sochaczewski.
2) Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. dochód rodziny uzyskany w roku podatkowym 2003 w przeliczeniu na 1 osobę jest nie wyższy niż kwota 350 zł.
3) Są zameldowani na stałe na obszarach wiejskich (na co najmniej sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku).
4) Wnioski o stypendia socjalne dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Sochaczewski należy składać w szkołach w terminie do 14 września 2004 r.
5) Wnioski o stypendia socjalne dla uczniów szkół dotowanych przez Powiat Sochaczewski należy składać w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65, pok. 13 w terminie do 14 września 2004r. na drukach dostępnych w szkołach, Wydziale Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, pok. 13 oraz stronie internetowej www.starostwo-soch.home.pl od 30 sierpnia 2004 r.
6) Uczniowie będący mieszkańcami Powiatu Sochaczewskiego, a pobierający naukę poza terenem Powiatu Sochaczewskiego składają wnioski o stypendia socjalne zgodnie z zasadami przyjętymi przez powiat, który jest organem prowadzącym/dotującym daną szkołę.
2. Studenci spełniający następujące kryteria:
1) Są studentami państwowych lub niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym.
2) Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. dochód rodziny uzyskany w roku podatkowym 2003w przeliczeniu na 1 osobę jest nie wyższy niż kwota 350 zł.
3) Są zameldowani na stałe na obszarach wiejskich Powiatu Sochaczewskiego1 na co najmniej sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku.
4) Wnioski o stypendia socjalne dla studentów należy składać w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65, pok. 13 w terminie do 14 września 2004 r. na drukach dostępnych w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, pok. 13 oraz stronie internetowej www.starostwo-soch.home.pl od 30 sierpnia 2004 r.II. Stypendia mogą być przyznawane:
1. Dla uczniów w wysokości 150 zł miesięcznie przez okres max 10 miesięcy w formie:
1) Rzeczowej (zakup podręczników, przyborów szkolnych itp. – faktury z datą wystawienia po 01 września 2004 r.),
2) Dofinansowania opłat związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem poza miejscem zamieszkania uprawnionego w czasie pobierania nauki,
3) Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia związanych z pobieraniem nauki za rok szkolny objęty wnioskiem.
2. Dla studentów w wysokości 200 zł miesięcznie przez okres max 10 miesięcy w formie:
1) Finansowej,
2) Refundacji kosztów (np. zakwaterowania, dojazdów) poniesionych wcześniej przez studenta związanych z pobieraniem nauki.


III. Do wniosku należy załączyć dokumenty (zgodnie z objaśnieniami do druku wniosku) potwierdzające:
1. Fakt zameldowania na pobyt stały na obszarze wiejskim1
2. Wysokość dochodów
3. Fakt pobierania nauki w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz odbywania studiów w przypadku studentów