starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Mniej za rodzinę zastępczą

08-09-2004 09:32

A A A

Powiatowi radni przyjęli dwie uchwały, które dotyczą częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka (lub osoby pełnoletniej niepełnosprawnej) w placówkach wychowawczych lub w rodzinach zastępczych.
Starosta może całkowicie zwolnić rodziców z tych opłat, jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest równy lub niższy od kryterium dochodowego (aktualnie wynosi to 461 zł brutto), lub jeżeli rodzice ponoszą już opłatę za pobyt innego dziecka lub osoby, i wówczas po odliczeniu tej ostatniej opłaty dochód jest równy lub niższy od kryterium.
Dochód może przekraczać tę sumę, nie więcej jednak niż o 200 proc., w przypadku, gdy istnieje w rodzinie niepełnosprawność lub długotrwała choroba, zaistnieje klęska żywiołowa lub zdarzenie losowe, którego skutki dotkną członków rodziny. Starosta może także zwolnić częściowo z odpłatności rodziców w zależności od wysokości dochodu w rodzinie.
Podstawą do zwolnień jest ustalenie sytuacji materialnej, które następuje na podstawie wywiadu środowiskowego, zaświadczenia o dochodach rodziców, o dochodach dziecka lub innych członków rodziny oraz innych dowodów.
Wniosek o zwolnienie może się także spotkać z odmową. Następuje to w przypadku nie wyrażenia zgody na zbieranie danych osobowych, wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu deklarowanego a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, lub odmową złożenia powyższych dokumentów lub zaświadczeń.
Andrzej Wach