starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Wersja kontrastowa

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

04-07-2018 14:16

A A A

15 głosami „za”, przy jednym „przeciw” i dwóch „wstrzymującym się” Rada Powiatu w Sochaczewie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sochaczewie z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. Głosowanie miało miejsce podczas 36. sesji Rady Powiatu, która odbyła się w piątek, 29 czerwca br.

 

Zanim doszło do głosowania nad udzieleniem absolutorium samorządowcy zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatowego za ubiegły rok, jak również ze sprawozdaniem finansowym powiatu sochaczewskiego, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, a także z informacją o stanie mienia powiatu oraz pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej.

Przypomnijmy, iż znacznie wcześniej, bo kilka tygodni temu Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Sochaczewie rozpatrzyła wymienione powyżej sprawozdania, a opinię z nimi związaną wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu przesłano do stołecznego RIO. Tam wniosek Komisji Rewizyjnej został zaopiniowany pozytywnie. Projekt uchwały trafił na obrady Rady Powiatu, gdzie został przyjęty.

- Bardzo dziękuję Radzie za podjęcie uchwały, za pozytywną ocenę w zakresie realizacji planu dochodów i wydatków samorządu powiatowego. Ubiegłoroczny budżet został wykonany całkowicie. Oczywiście pojawiały się w ciągu roku zmiany w nim, choć warto zaznaczyć, że te były w większości optymistyczne i dotyczyły głównie pojawienia się nowych środków pozyskanych m.in. na inwestycje drogowe. Niejednokrotnie pozyskaliśmy też dofinansowanie na projekty w zakresie oświaty – mówiła starosta Jolanta Gonta, podkreślają również dobre współdziałanie z samorządami gminnymi i miejskim przy realizacji zadań inwestycyjnych. – Jeszcze raz dziękuję Zarządowi Powiatu, Radzie Powiatu, wszystkim pracownikom urzędu Starostwa za efektywną i bardzo dobrą współpracę – dodała starosta.

Budżet powiatu zrealizowany został zgodnie z planem. Planowane dochody wykonano w kwocie 77.084.548,21 zł tj. 100,53% planu. Z kolei, planowane wydatki zrealizowano w kwocie 77.311.768,88 zł, co stanowi 97,49% planu. W roku sprawozdawczym budżet zamknął się deficytem budżetowym w wysokości  227.220,67zł, przy planowanym deficycie w kwocie 2.628.292,00 zł.

 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

 

ZOBACZ GALERIE