starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Wersja kontrastowa

Zakończył się etap składania projektów do PBO

12-07-2018 13:49

A A A

Do Starostwa Powiatowego w Sochaczewie wpłynęło 25 projektów w ramach pierwszej edycji Powiatowego Budżetu Obywatelskiego 2019.

Właśnie zakończył się etap składania wniosków przez mieszkańców powiatu sochaczewskiego, można je było dostarczać w terminie 1-30 czerwca br.

Zgodnie z wymogami, wszyscy projektodawcy mogli zgłosić swoje pomysły w formie elektronicznej, a także doręczyć wniosek wraz z listą poparcia
i klauzulą informacyjną zgodną z RODO do kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego
w Sochaczewie w tradycyjnej formie papierowe. Najwięcej złożonych propozycji dotyczyło projektów twardych, w tym głównie infrastruktury drogowej.  Zgłoszone zostały również zadania miękkie z propozycjami imprez plenerowych czy kursów szkoleniowych dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Zaproponowane do budżetu obywatelskiego projekty w dalszym etapie będą podlegały weryfikacji, która trwać będzie do końca lipca br. Oceny formalnej i dalszej weryfikacji dokonają właściwe merytorycznie wydziały urzędu starostwa i powiatowe jednostki organizacyjne. W weryfikacji projektów będą brane pod uwagę takie kryteria jak: zgodność z wymogami formalnymi zgłoszenia, w tym prawidłowość wypełnienia formularza zgłoszenia projektu i listy poparcia oraz klauzuli zgodnej z RODO, weryfikacja proponowanych kosztów realizacji projektu oraz ich rodzaj. Sprawdzona zostanie zgodność zgłoszonego projektu z obowiązującymi w gminach planami zagospodarowania przestrzennego, zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z prawem własności. Brane będzie również pod uwagę: niegenerowanie kosztów utrzymania w przyszłości, rażąco wysokich w stosunku do wartości proponowanego projektu i możliwość zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów oraz możliwość realizacji projektu w danym roku kalendarzowym. Na etapie weryfikacji w razie stwierdzenia, że złożony wniosek nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy propozycji, osoba lub organizacja składająca formularz zostanie niezwłocznie poinformowana listownie lub pocztą elektroniczną o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego projektu w terminie 7 dni od momentu zawiadomienia. Z pozytywnie zweryfikowanych propozycji projektów oznaczonych jako „przyjęte” zespół opiniujący stworzy wstępną listę projektów, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców. Wyniki z podziałem na projekty miękkie i twarde przedstawione zostaną do publicznej wiadomości na początku sierpnia br.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE