starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Wersja kontrastowa

II sesja Rady Powiatu, w poniedziałek 10 grudnia

03-12-2018 14:45

A A A

W poniedziałek 10 grudnia br. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65 odbędzie się II sesja Rady Powiatu w Sochaczewie. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Zaprzysiężenie radnego.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z I sesji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie:

    a) powołania  Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie i ustalenia jej składu osobowego;

    b) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Sochaczewie i ustalenia jej składu osobowego;

    c) ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i wiceprzewodniczących;

    d) wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego;

    e) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

    f) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2018;

    g) ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów;

    h) uchwalenia programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019;

    i) zmiany uchwały  w  sprawie  określenia  zadań,  na  które  przeznacza  się  środki  Państwowego   Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w 2018 roku;

    j) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok obrotowy 2018  i rok obrotowy 2019.

6. Informacja Zarządu Powiatu w Sochaczewie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

7. Informacja Starosty o złożonych oświadczeniach majątkowych.

8. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.

9. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

10. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad.

ZOBACZ GALERIE