starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Rusza nabór wniosków na staż w ramach projektu RPO WM (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego)

08-01-2020 14:37

A A A

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie uprzejmie informuje, że w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (III) współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa VIII  Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 od dnia  08 stycznia 2020 roku prowadzony będzie nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie.

  1. Warunkiem ubiegania się o zorganizowanie miejsca stażu jest złożenie przez Organizatora stażu wniosku na formularzu oznaczonym znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Program Regionalny oraz z kompletem wymaganych załączników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie. Druk wniosku do pobrania w siedzibie Urzędu pokój nr 42 lub stronie internetowej www.sochaczew.praca.gov.pl w zakładce: Dokumenty do pobrania-Staż RPO WM.
  2. Podstawowymi kryteriami doboru Organizatorów miejsc odbywania stażu są warunki przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych /Dz. U.  z 2009r. Nr 142, poz. 1160/.
  3. Złożone wnioski poddane zostaną:

  -  ocenie formalnej: kompletność złożonych dokumentów; druk wniosku na formularzu oznaczonym znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Program Regionalny, 

  -  ocenie merytorycznej: deklaracja zatrudnienia po okresie odbycia stażu; ocena dotychczasowej współpracy z tut. Urzędem tj. wywiązywanie się z warunków zawieranych umów; zaproponowany przez organizatora program stażu.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru wniosków udzielane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie ul. Kusocińskiego 11, pokój nr 42, tel. /046/ 862 33 93 lub 862 24 55, wew. 142

Treść Ogłoszenia---> Kliknij Tu

PUP Sochaczew

ZOBACZ GALERIE