starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

STAROSTWO ZAMKNIĘTE NA WIZYTY INTERESANTÓW

21-03-2020 08:00

A A A

STAROSTWO ZAMKNIĘTE NA WIZYTY INTERESANTÓW

W związku z koniecznością radykalnego zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS- CoV-2, od poniedziałku, 23 marca br. do odwołania Starostwo Powiatowe w Sochaczewie będzie zamknięte dla interesantów. W sytuacjach newralgicznych możliwy jest jedynie kontakt telefoniczny lub drogą e-mail.

 

Wszelkie decyzje i dokumenty wytworzone podczas postępowań administracyjnych doręczane będą wnioskodawcom wyłącznie za pośrednictwem poczty. Wykluczony jest odbiór osobisty.

Wnioski, prośby, podania oraz inna korespondencja, w sprawach merytorycznych winna posiadać formę pisemną.

Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz pracowników urzędu w sytuacji zagrożenia dla ich zdrowia i życia prosimy o wyrozumiałość.

 

Oto wykaz numerów telefonów i e-maili do poszczególnych wydziałów i jednostek organizacyjnych:

 

* Wydział Komunikacji i Transportu

 

- rejestracja pojazdów: 46 864 18 13, 46 864 18 14, 46 864 18 90 do 99

- prawa jazdy: 46 864 18 11, 46 864 18 42

- transport, SKP, OSK: 46 864 18 39

- dyrektor wydziału: 46 864 18 15

- e-mail: komunikacja@powiatsochaczew.pl

 

Przypominamy, iż w obecnej sytuacji epidemiologicznej zawiesza się do odwołania nakładanie kar za niedokonanie w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju.

 

 

* Wydział Architektury i Budownictwa

 

Udzielanie niezbędnych informacji oraz konsultacje pod numerami telefonów:

46 864 18 08 lub 46 864 18 03 lub 503 793 850 oraz e-mail: rzdzieszyńska@powiatsochaczew.pl, ikrawczyk@powiatsochaczew.pl,  eplowik@powiatsochaczew.pl

 

 

* Wydział Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 

Ochrona przyrody – 606 395 912

Gospodarka Leśna – 791 046 418

Gospodarka odpadami – 660 538 271

Ochrona przed hałasem, karty wędkarskie, rejestracja zwierząt - 46 864 18 24

Dyrektor Wydziału – 608 330 894

 

 

* Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

e-mail: podgiksochaczew@pro.onet.pl lub przez Geoportal - http://sochaczew.geoportal2.pl/  (wykonawcy prac geodezyjnych).

Wszystkie wnioski dostępne są na stronie: www.powiatsochaczew.pl w zakładce „Jak załatwić/ Geodezja”

 

Numery telefonów:

Dyrektor Wydziału : 46 864 18 21

Obsługa rzeczoznawców majątkowych, udostępnianie map   46 864 18 84

Ewidencja gruntów i budynków : 46 864 18 35, 46 864 18 37

Gospodarka nieruchomościami : 46 864 18 18, 46 864 18 19

 

 

* Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie

 

Kontakt z inspektoratem możliwy jest wyłącznie telefonicznie pod numerem: 46 864 18 09  lub pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej pinb@powiatsochaczew.pl

O możliwości odbioru przygotowanych dokumentów będą Państwo poinformowani telefonicznie. Prosimy o podawanie numerów telefonów.

 

* Wydział Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

 

Sprawy wymagające wydania decyzji na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy będą załatwiane w ustawowym terminie (3 dni). W tej sprawie należy kontaktować się pod nr tel. 604 594 059, e-mail: zmadej@powiatsochaczew.pl.

Pozostałe sprawy prosimy o załatwianie drogą telefoniczną lub e-mail. Numery telefonów: 46 864 18 27, 46 864 18 81 w godz. 08.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku; całodobowo tel. kom. 604 09 86 89, e-mail: bezpieczeństwo@powiatsochaczew.pl;

 

 

* Wydział Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

 

Dyrektor Wydziału dostępny jest pod nr tel. 501 34 23 23. Dostęp możliwy też pod adresami poczty elektronicznej:

Ireneusz Góralczyk – igoralczyk@powiatsochaczew.pl

Marzena Rytel – mrytel@powiatsochaczew.pl

Piotr Niemira – pniemira@powiatsochaczew.pl

 

* Wydział Organizacyjny

  • Sprawy związane z udzieleniem pomocy dla repatriantów oraz zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych:

tel. 46 864 18 49, email:  kfeliniak@powiatsochaczew.pl

 

  • Sprawy dot. działalności stowarzyszeń, fundacji oraz rejestracji i ewidencji klubów sportowych uczniowskich klubów sportowych:

tel. 46 864 18 52 email: acwiek@powiatsochaczew.pl

 

  • Sprawy dot. rejestracji i ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych:

tel. 46 864 18 52 email:  sksiezak@powiatsochaczew.pl

 

* Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej

 

Wszelkie odpowiedzi na pytania do Wydziału Audytu będą udzielane za pomocą e-maila: horzechowska@powiatsochaczew.pl (zwłaszcza w sprawie ogłoszonych konkursów dla NGO).

 

* Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Kontakt z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie będzie możliwy wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefonicznie pod nr: 501 093 158 lub pocztą elektroniczną e-mail: wfortuna@powiatsochaczew.pl Informacje dla konsumentów, bezpłatne porady: Infolinia Konsumencka, tel. 801 440 220 oraz 22 290 89 16 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00, opłata wg taryfy operatora, prowadzona przez Fundację Konsumentów.

 

 

* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie

 

e-mail: pcprsoch@powiatsochaczew.pl

Sekretariat tel./faks: 46 864-18-01

Dyrektor PCPR: 46 864 18 85

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej: 46 864 18 05

Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej: 46 864 18 04

Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 46 864 18 06

Zespół Interwencji Kryzysowej i Wsparcia: 46 864 18 63

 

 

* Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie

 

Wszystkie sprawy należy kierować na adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem platformy ePUAP lub telefonicznie: 46 862-25-68.

Sekretariat: biuro@pzdsochaczew.pl

Dyrektor: dyrektor@pzdsochaczew.pl

Zastępca Dyrektora: zcadyrektor@pzdsochaczew.pl

Dział techniczny/bieżące utrzymanie: techniczny@pzdsochaczew.pl

Zamówienia publiczne/szkody: zamowienia@pzdsochaczew.pl

Księgowość: ksiegowosc@pzdsochaczew.pl

Kadry: kadry@pzdsochaczew.pl

 

 

* Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie

 

Kontakt pod numerem telefonu: 46 864 18 72 lub pocztą elektroniczną e-mail: martyna.kowalik@pze.az.pl lub lidia.galazka@pze.az.pl

 

 

* Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie

 

Kontakt telefoniczny - 46 862 24 24 w 238 lub 137 lub 209 .

e-mail: sochaczew@praca.gov.pl lub wash@praca.gov.pl

 

Osoby bezrobotne, które mają wyznaczony termin na karcie wizyt w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy proszone są o kontakt telefoniczny 46 862-24-24 wew. 140 lub 141 bądź mailowy ze swoim doradcą klienta w celu ustalenia kolejnego terminu kontaktu.

 

 

 

ZOBACZ GALERIE