starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

XIV SESJA RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

22-05-2020 14:17

A A A

W piątek, 29 maja 2020 r. o godz. 1100 w  odbędzie się XIV sesja Rady Powiatu w zdalnym trybie obradowania.  Zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji na stronie internetowej Powiatu Sochaczewskiego http://www.powiatsochaczew.pl lub na profilu Facebook Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji.

4. Raport o stanie Powiatu Sochaczewskiego w 2019 roku:

    a) rozpatrzenie przedstawionego raportu o stanie powiatu, w tym debata nad raportem;

    b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia powiatu oraz sprawozdaniem z prac Wydziałów Starostwa Powiatowego.

6. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o wykonaniu przez Zarząd Powiatu budżetu za rok 2019, sprawozdaniu finansowym i informacji o stanie mienia powiatu i wniosku w sprawie absolutorium.

7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu 2019 roku oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

     a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

     b) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2020;

     c) przekazania skarg organowi właściwemu do ich rozpatrzenia;  

     d) rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie;

     e) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;

     f) przekazania wniosku organowi właściwemu do jego rozpatrzenia;

     g) pozostawienia skargi bez rozpoznania;

     h) założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Sochaczewie i włączenia jej do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w    Sochaczewie;

     i) zwiększenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych;

     j) określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku;

     k) oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Sochaczewskim za 2019 rok;

     l) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2019r. – 31.12.2019r.

12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie za 2019 rok.

13. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sochaczewskim za 2019 rok.

14. Sprawozdanie z realizacji powiatowego programu służącemu działaniom profilaktycznym w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie za rok 2019.

15. Przedstawienie informacji o działalności placówek pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Sochaczewski w 2019 roku.

16. Sprawozdanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z efektów pracy za 2019 rok.

17. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu  Sochaczewskiego z  organizacjami pozarządowymi za rok 2019.

18. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Sochaczewskim w 2019 roku.

19. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

20. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

21. Wnioski i oświadczenia radnych.

22. Sprawy różne.

23. Zakończenie obrad.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE