starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA Wersja kontrastowa

Aktualności

Z gimnazjum do parlamentu

Jeszcze tylko do 12 kwietnia 2004 r. zgłaszać można swój udział w II edycji konkursu „Moja szkoła w Unii Europejskiej”. Jest on przeznaczony dla młodzieży w wieku od 13 do 19 lat, czyli dla uczniów wszystkich gimnazjów i szkół średnich, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Szkoły zgłaszające akces do konkursu od stycznia powinny podjąć działania informacyjne dotyczące warunków polskiego członkostwa w UE, możliwości, jakie otwierają się przed społecznościami lokalnymi w związku z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii, a także roli i funkcjonowania Parlamentu Europejskiego. Są to główne tematy tegorocznej edycji konkursu. Organizatorzy – Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu mogą dostarczyć zainteresowanym konkursem szkołom materiały inform...

Misja Powiatu

Ubiegłotygodniowa sesja Rady Powiatu zdominowała powiatową tematykę, więc dopiero teraz mogę Państwu przedstawić efekty spotkanie, które odbyło się 20 marca. Przybyli na nie dyrektorzy wydziałów starostwa, podległych placówek, powiatowych instytucji i organizacji. Ponad trzydzieści osób przez ponad cztery godziny dyskutowało nad koncepcją strategii rozwoju powiatu. Spotkanie przygotowane przez Wydział Promocji oraz Fundację 4H, miało charakter warsztatów problemowych. 8 zespołów – rozwoju gospodarczego, infrastruktury, zdrowia i opieki społecznej, promocji, bezpieczeństwa, kultury i oświaty, rolnictwa i ochrony środowiska, turystyki i sportu, po zebraniu swoich wniosków określiło misję powiatu jako pierwszy etap budowy strategii. Misja określa w sposób ogólny stan idealny, do którego zmierzać będą dzi...

Lekcja samorządu

Lekcja samorząduDziałalność samorządu powiatowego była tematem spotkania uczniów klas drugich i czwartych Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie z wicestarostą Marcinem Kubiakiem i Maciejem Małeckim z Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego.W czasie lekcji młodzież zapoznała się z historią powstania samorządnych gmin, powiatów i województw. Przybliżone zostały zadania i sposób finansowania powiatów oraz kierunki promocji i rozwoju gospodarczego naszego regionu. Wicestarosta Marcin Kubiak opowiedział o najważniejszych problemach, z jakimi spotyka się społeczność powiatowa. Następnie wyczerpująco odpowiadał na pytania zadawane przez uczniów. Swoją wiedzą o samorządzie wykazali się także uczniowie, którzy mieli okazję zmierzyć się z pytaniami przygotowanymi pr...

Bank ofert dla nauczycieli

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, pod patronatem wojewody mazowieckiego Leszka Mizielińskiego został uruchomiony na stronie internetowej warszawskiego Kuratorium Oświaty „Mazowiecki Bank Ofert Pracy dla Nauczycieli”. Od marca istnieje już więc możliwość zgłaszania przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych pozostających w nadzorze Mazowieckiego Kuratora Oświaty wolnych miejsc pracy dla nauczycieli oraz możliwość przeglądania zgłoszonych ofert pracy. Adres Banku to www.mazowieckie.pl/news.php?id=2373 wach

Trzy miliony na miejsca pracy

Powiatowa Rada Zatrudnienia, która obradowała 23 marca pod kierownictwem starosty Józefa Gołębiowskiego, zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy z działalności w roku 2003. Zostało ono przedstawione radnym na XIX sesji Rady Powiatu. Informację o aktualnej sytuacji na sochaczewskim rynku pracy przedstawił kierownik PUP Krzysztof Wasilewski.Bliskość dużych aglomeracji – Warszawy i Łodzi oraz mobilność zawodowa mieszkańców Sochaczewa powoduje, że w powiecie notuje się spadki bezrobocia wyższe niż w innych powiatach. W roku 2003 zanotowano zahamowanie wzrostu bezrobocia (z 15,1 proc w grudniu 2002 r. do 15,0 proc. w grudniu 2003 r.). Widać z tych danych, że powoli zaczyna być odczuwalny wzrost produkcji i produktu krajowego brutto. Jednak przełożenie tego na stanowiska pracy następuje dopiero po ok. 8 – 10 miesiącach, i to ...

Miej haka na raka

Pod honorowym patronatem starosty Józefa Gołębiowskiego 23 marca odbyło się organizowane przez sochaczewski szpital i Starostwo Powiatowe spotkanie na temat przystąpienia powiatu sochaczewskiego do programu wczesnego wykrywania raka jelita grubego „Błękitna wstążka”. Powiat sochaczewski jako pierwszy na terenie województwa mazowieckiego zgłosił swój akces do programu.Z zasadami podejmowanych działań zapoznała zebranych, głównie lekarzy pierwszego kontaktu, Małgorzata Pachecka – prezes Fundacji. Rak jelita grubego to druga – po raku piersi – przyczyna zachorowań. „Błękitna wstążka” to zorganizowany na wzór profilaktycznego programu badań mammograficznych, wielopłaszczyznowy program społeczny, który realizuje swoje cele wykorzystując sieć 143 gabinetów lekarskich, które zgłosiły swój ...

Najbogatsza sesja powiatu

W historii tej kadencji nie było jeszcze tak obszernego porządku obrad, jak podczas XIX sesji Rady Powiatu, która odbyła się 26 marca. Dlatego przewodniczący Rady Andrzej Grabarek witając senator Jolantę Popiołek, radnych i gości, apelował o dyscyplinę i umiar, co udało się zachować do końca sesji.Ponieważ niektóre tematy sesji były interesujące nie tylko dla radnych, a jednocześnie obszerne merytorycznie, na pewno jeszcze będzie trzeba do nich powracać. Radni przyjęli aż 12 uchwał. Analizowali informację kierownika Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim. Przyjęli sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów oraz z prac komisji stałych Rady za rok 2003. Przyjęto także harmonogram pracy Rady Powiatu oraz plany pracy komisji na rok 2004. Rada Powiatu zamierza w pozostałych...

Zapobiec i odbudować

W powiecie sochaczewskim od kwietnia ub.r. istnieje Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego. Jest to struktura kierowana przez Starostę Sochaczewskiego, odpowiedzialna za zabezpieczenie procesu przygotowania i kierowania działaniami prowadzonymi w potrójnym celu – zapobieżenia powstawaniu zagrożeń, zwalczaniu i minimalizowaniu skutków klęsk żywiołowych oraz na odbudowie infrastruktury istniejącej w stanie pierwotnym.Spotkanie Powiatowej Komisji Porządku i Bezpieczeństwa odbyte pod kierownictwem starosty Józefa Gołębiowskiego miało za główny cel przyjęcie podstawowych dokumentów pracy oraz przygotowanie podstaw działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. „Centrum” będzie zapewniało warunki odpowiednie dla realizacji wszystkich przyjętych celów i zadań antykryzysowych. Zapewni koordynację i współdziałanie wszyst...

Obradował Zarząd Powiatu

* Zarząd zaopiniował pozytywnie przedstawiony przez Skarbnika Powiatu Danutę Bury i dyrektora Wydziału Oświaty Marka Fergińskiego projekt uchwały Rady Powiatu dotyczący zmian w budżecie powiatu. Dotyczy to ustalenia ostatecznych kwot dotacji i subwencji na rok 2004, w tym głównie zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 146.726 zł. O taką kwotę zostaną też proporcjonalnie zmniejszone wydatki na szkoły, głównie na wypłaty wynagrodzeń. Zależeć to będzie także od podawanego corocznie wskaźnika minimalnej podstawowej stawki wynagrodzeń nauczycieli. „Trzynastki” w szkołach zostały już wypłacone. W projekcie zwiększone natomiast zostały o kwoty otrzymanych dotacji pieniądze dla Państwowej Straży Pożarnej (120 tys. zł), na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie o...

XIX sesja powiatowa

XIX Sesja Rady Powiatu Sochaczewskiego rozpocznie się 26 marca 2004 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65. Przewodniczący Andrzej Grabarek zaproponował w porządku obrad między innymi przyjęcie harmonogramu pracy Rady Powiatu na 2004 rok, sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Powiatu za rok 2003 oraz przyjęcie ich planów pracy na rok bieżący, informację o sytuacji na rynku pracy w powiecie w 2003 roku oraz przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.Oprócz informacji radni dyskutować będą nad podjęciem uchwał w sprawach - zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu, wyboru ich przewodniczących i zastępców; zmian w budżecie powiatu na 2004 rok; sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego; odpłatnego ...