starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA Wersja kontrastowa

Aktualności

Błękitna wstążka dla chorych na raka

Błękitna wstążka dla chorych na rakaLekarzy rodzinnych, lekarzy szpitala powiatowego oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców Ziemi Sochaczewskiej zapraszają 23 marca na godz. 13,oo do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65 organizatorzy otwartego spotkania – Wydział Promocji Starostwa Powiatowego i Szpitala Powiatowego. Jak poinformował dr Jerzy Domalski, zastępca dyrektora szpitala ds. lecznictwa, spotkanie poświęcone będzie wczesnemu wykrywaniu raka jelita grubego w ramach programu „Błękitna wstążka”.W spotkaniu uczestniczyć będzie dyrektor programu Małgorzata Pachecka oraz Paweł Bielecki z biura programu. Wykład wygłosi prof. Krzysztof Bielecki, a referat na temat przygotowania sochaczewskiego szpitala do diagnostyki i leczenia raka jelita grubego poprowadzi lek. med. Piotr Szenk – kierownik Zakładu Chirurgii.Spotkanie otwa...

Bezpieczne wakacje

75 nauczycieli ze wszystkich szkół powiatu sochaczewskiego ukończyło kurs organizowany przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego. Kurs, adresowany do rad pedagogicznych i dyrekcji szkół wszystkich szczebli, przeznaczony był dla osób zainteresowanych podjęciem pracy na koloniach, zimowiskach i obozach młodzieżowych, a także prowadzących wycieczki szkolne.Tematyka obejmowała planowanie pracy wychowawczej, kulturalnej,. sportowej i organizację pracy na placówce, bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników, prowadzenie prawidłowej dokumentacji oraz podstawy prawa turystycznego. Jak zwykle, wiele uwagi zwracano na prawidłowe przygotowanie wypoczynku, a zwłaszcza zachowanie nad wodą, w górach, podczas wypoczynku aktywnego. Osobnym problemem będzie, jak co roku, kontrola pojazdów przewożących dzieci i młodzież na terenie kraju i za gran...

Most na sto lat

Tyle czasu może wytrzymać odbudowany most, a właściwie dwa mosty, na ul. Młynarskiej. Na spotkanie z mieszkańcami Chodakowa, które odbyło się 18 marca, zorganizowane z inicjatywy starosty Józefa Gołębiowskiego, burmistrza Bogumiła Czubackiego i Małgorzaty Wesołowskiej ze społecznego komitetu budowy mostu, przybyło kilkadziesiąt osób, w tym wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Kopeć, wiceburmistrz Jerzy Żelichowski, ksiądz Jan Kaczmarczyk, radni powiatowi i miejscy – Zdzisław Tymiński, Halina Pędziejewska, Krzysztof Żyżyński, Włodzimierz Chmielewski, Irena Repsz, Witold Antuszewicz, Włodzimierz Gerasik. Starosta Gołębiowski przedstawił problem, uwarunkowań odbudowy mostu. Ulica Młynarska jest w tym odcinku drogą powiatową, natomiast przewidywana w Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta tras...

Przeciw agresji na drogach

Przeciw agresji na drogachOd 5 do 11 kwietnia będzie miał miejsce IV Międzynarodowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, organizowany pod auspicjami Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. W tym roku prowadzony będzie pod hasłem „Szacunek to bezpieczeństwo”, a celem jego jest sprzeciwienie się agresywnemu prowadzeniu pojazdu i zachęcenie kierowców do kurtuazyjnych zachowań oraz poszanowania innych uczestników ruchu drogowego.Z tej okazji w Warszawie 9 marca odbyła się konferencja, na której przedstawiono genezę MTBRD, polski program bezpieczeństwa ruchu, oraz analizy stanu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego i miasta Warszawy. Jak wynika z raportów, w 2000 roku zmarło na świecie w wyniku urazów doznanych w wypadkach drogowych 1,26 mln osób. Były one przyczyna 2,2 proc. umieralności ogółem oraz 25 proc. wszystkich zgonów z powod...

Modlin zbiera głosy

Jak podał internetowy Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej samorządowcy Płocka, Płońska i Nowego Dworu Mazowieckiego popierają koncepcję budowy lotniska pasażerskiego w Modlinie. Ich zdaniem, inwestycja przyczyni się do rozwoju regionu. Takie deklaracje padały podczas czwartkowego (11.III) spotkania w Starostwie Powiatowym w Płocku. Organizatorem spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele powiatów i gmin oraz organizacji gospodarczych regionu, w tym przewodniczący sochaczewskiego zespołu ds. budowy lotniska Stanisław Wódka, było Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Mazowsza. Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski przedstawił założenia budowy lotniska w Modlinie. Jego zdaniem, na powierzchni około 1,4 tys. ha, wykorzystując infrastrukturę byłego lotniska wojskowego (w tym magazyny paliw i bocznicę kolejową), można wybudować kole...

Milion trzysta dla niepełnosprawnych

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Niepełnosprawnych poświęcone było przyjęciu projektu uchwały Rady Powiatu dotyczącego podziału przyznanych w tym roku powiatowi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pieniędzy. Na rok 2004 stanowi to kwotę 1.328.929 zł. Jest to trochę więcej niż w roku ubiegłym, ale głównie spowodowane zwiększeniem przez PFRON liczby miejsc dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Po bezpośrednich rozmowach i interwencjach starosty Józefa Gołębiowskiego zwiększono je z 40 do 45.Rada pozytywnie zaopiniowała podział tych pieniędzy na następujące zadania (obejmujące jedynie osoby niepełnosprawne): udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej – 50 tys. zł; udzielanie dofinansowania w wysokości do 50 proc. opr...

500 zł za logo

500 zł za logoWydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ogłasza konkurs na wykonanie logo Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat”. Godło promocyjne będzie przyznawane przez Kapitułę towarom, usługom oraz inicjatywom ważnym społecznie, które poprzez swoją jakość i znaczenie będą promowały gospodarcze i społeczne osiągnięcia powiatu sochaczewskiego: miasta oraz gmin. Przesłaniem idei funkcjonowania Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat” jest promocja produktów pochodzących z terenu powiatu sochaczewskiego, będących wizytówką gospodarczą naszego powiatu. Z założenia ma to być dwustronna promocja: powiatu przez produkt lokalny i produktu z pomocą powiatu. Sochaczewski Znak Promocyjny będzie przyznawany najlepszym produktom, usługom i inicjatywom, które związane są z terenem Ziemi S...

Wnioski do końca marca

Tylko do 31 marca można składać wnioski o dofinansowanie ze środków programowych „Pegaz” i „Komputer dla Homera” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu, sprzętu komputerowego i wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym. Adresatami ich są pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu narządu ruchu, posiadające prawo jazdy (samochód). Te same osoby oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych, mogą kupić sprzęt komputerowy. Wózek może kupić z dopłatą osoba pełnoletnia posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku aktywności zawo...

Oświatowe plany

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat sochaczewski spotkali się z wicestarostą Marcinem Kubiakiem i dyrektorem Wydziału Oświaty Markiem Fergińskim. Głównym tematem były plany oświatowe na rok 2004. Budżet oświaty wynosi w tym roku 21.091.259 zł, a podzielono go następująco: wynagrodzenia – 11.996.100 zł (wzrost o 7,1 proc.); zakup materiałów i wyposażenia - 1.155.300 zł (poziom z roku 2003), dofinansowanie doskonalenia nauczycieli – 104.000 zł; specjalny fundusz nagród – 138.400 zł; fundusz stypendialny – 20.400 zł (od 1.09 do 31.12.2004), fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 25.800 zł; zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów – 64.000 zł; dodatki i premie dla opiekunów praktyk – 10.000 zł. Plan inwestycji, które finansowane bę...

Powiaty na tak

Pomysł Józefa Oleksego, który zaproponował likwidację administracji powiatowych, wywołała falę dyskusji. Telewizja TVN przeprowadziła 27 lutego ankietę wśród telewidzów, którzy mieli odpowiedzieć na pytanie „czy jesteś za likwidacją powiatów”. Wyniki - za likwidacją 44,46 proc., przeciw likwidacji – 55,54 proc. Nie są to wyniki jednoznaczne, a wyłania się kilka koncepcji zmian strukturalnych kraju. Najrozsądniejszą jest chyba propozycja Marka Borowskiego, aby w pierwszym etapie połączyć powiaty grodzkie i ziemskie, a następnie przeprowadzić symulację kosztów i likwidować lub przyłączyć do mocniejszych te powiaty, które praktycznie cały swój budżet przeznaczają tylko na konsumpcję. W powiecie sochaczewskim utrzymanie starostwa to w tym roku niecałe 16 procent budżetu. aw