starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA Wersja kontrastowa

Aktualności

Na nowe miejsca pracy

Na nowe miejsca pracyPrzyjęcie zmian w umowie Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych było głównym celem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, które odbyło się w Warszawie. Powiat sochaczewski, jako jednego z założycieli Funduszu, reprezentował wicestarosta Marcin Kubiak. Zgromadzenie zwołano w związku z akcesją do spółki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kapitał założycielski spółki zwiększył się przez to o 2 miliony złotych i wynosi teraz 7 milionów. Pozwala to na udzielanie od marca tego roku poręczania kredytów do wysokości 300.000 złotych.Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych powstał dzięki finansowemu wsparciu samorządów z województwa mazowieckiego. Ma na celu przełamywanie barier finansowych, jakie napotykają tworzący i rozwijający ma&#...

Uroczystość na trzy razy

Obchody setnej rocznicy powstania szpitala powiatowego w Sochaczewie, które odbyły się 5 marca, organizatorzy – Wydziały Promocji i Zdrowia Starostwa Powiatowego oraz ZOZ w Sochaczewie, podzielili na trzy części.W pierwszej w kościele p.w. św. Wawrzyńca odbyła się msza święta w intencji pracowników służby zdrowia. Druga część rozpoczęła się o godzinie 12 w szpitalu. Odsłonięta została tablica pamiątkowa, na której uwieczniono dostojną rocznicę oraz powrót do nadanego szpitalowi przed II wojną imienia św. Józefa. Tablica zawiera także misję szpitala – „Jesteśmy zawsze gotowi pospieszyć z pomocą w potrzebie. Bezpieczeństwo i marka szpitala są naszą dumą”. Za przybycie i pomoc w pracy sochaczewskiej służby zdrowia dziękowali starosta Józef Gołębiows...

Harmonogram BZURA PLUS

Harmonogram najbliższych zadań ustalili przedstawiciele powiatów, które zgłosiły swój akces do udziału w Programie BZURA – PLUS. Wicestarosta Marcin Kubiak podsumował dotychczasowe działania. Do Programu przystąpiło 19 samorządów z dorzecza Bzury i zachodniego Mazowsza. Starostowie Józef Gołębiowski i Marcin Kubiak podpisali porozumienie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie współpracy w realizacji Programu, złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o pieniądze na jego opracowanie.Obecny na spotkaniu wicestarosta skierniewicki Marian Stasiak podkreślił, że dzięki aktywnemu udziałowi powiatu sochaczewskiego w pracach Programu BZURA, który działa już na terenie województwa łódzkiego, można uniknąć wielu błędów i przyspieszyć cał...

Obradował Zarząd Powiatu

* W posiedzeniu Zarządu w dn. 26.02 wziął udział przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek, który przedstawił wnioski radnych dotyczące ustalenia harmonogramu pracy Rady na rok 2004. W planie posiedzeń przewidziano m.in. tematy – aktualnej sytuacji szpitala powiatowego; przygotowaniu powiatu do wejścia do Unii Europejskiej; informację o stanie kultury i sportu; informację o stanie dróg i infrastruktury drogowej. Starosta Józef Gołębiowski zaproponował także dyskusję nad rozwiązywaniem problemów bezrobocia oraz formami działania władz powiatowych w tym zakresie. * Zarząd zaakceptował koncepcję rozbudowy Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza przedstawioną przez zastępcę dyrektora Wydziału Mienia Krzysztofa Żyżyńskiego, oraz polecił przygotowanie ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu dokumentacji technicznej ro...

Sochaczewski dukat

W ramach Komitetu Organizacyjnego Targów Rolnych i Przedsiębiorczości, które w tym roku odbędą się 25 kwietnia, został powołany Zespół Produktu Regionalnego i Lokalnego. 23 lutego odbyło się drugie posiedzenie Kapituły Znaku Promocyjnego, przygotowane przez Wydział Promocji Starostwa Powiatowego. Poświęcone zostało przygotowaniu regulaminu przyznawania, używania i posługiwania się znakiem promocyjnym oraz samego znaku. Biorąc pod uwagę, że prace te są efektem styczniowej inicjatywy, tempo jest zawrotne. Po dyskusji, w której ścierało się kilka koncepcji samej nazwy znaku promocyjnego, przyjęto w głosowaniu jedną z kilku propozycji Zdzisława Tymińskiego – „Sochaczewski Dukat”. Ogłoszony zostanie konkurs na logo Znaku. Postanowiono także zgłosić powiatową inicjatywę do Krajowej Izby Produktu ...

Konkurs na logo

Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ogłasza konkurs na wykonanie logo Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat”. Godło promocyjne będzie przyznawane przez Kapitułę towarom, usługom oraz inicjatywom ważnym społecznie, które poprzez swoją jakość i znaczenie będą promowały gospodarcze i społeczne osiągnięcia powiatu sochaczewskiego: miasta oraz gmin. Przesłaniem idei funkcjonowania Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat” jest promocja produktów pochodzących z terenu powiatu sochaczewskiego, będących wizytówką gospodarczą naszego powiatu. Z założenia ma to być dwustronna promocja: powiatu przez produkt lokalny i produktu z pomocą powiatu. Sochaczewski Znak Promocyjny będzie przyznawany najlepszym produktom, usługom i inicjatywom, które związane są z terenem Ziemi Sochaczewskiej, s...

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku byłeg

Zarząd Powiatu Sochaczewskiego ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 96–500 Sochaczew ogłasza przetarg nieograniczony w postępowaniu o zamówienie publiczne nie poprzedzone konkursem o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 25.000 euro, z zastosowaniem postanowień zawartych w art.13a ust.2 oraz art.15 ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (Dz.U. nr.72, poz.664; nr.113, poz.984 i nr.197, poz.1661 oraz z 2003r. nr.2, poz16; nr.130, poz.1188 i nr.165, poz.1591) na opracowanie:„ Dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku byłego internatu wraz z jego rozbudową i infrastrukturą techniczną dla potrzeb siedziby Starostwa Powiatowego przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 w Sochaczewie, woj. mazowieckie ”Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.Termin realizacji zamówienia : według...

Obradował Zarząd Powiatu

* Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Sylwester Szymański przedstawił w dniu 19 lutego 2004 roku projekt porozumienia z powiatem żyrardowskim w sprawie ustalenia kosztów administrowania i funkcjonowania zespołu orzekającego o niepełnosprawności. Ubiegłoroczne rozliczenia finansowe wymagają jeszcze dodatkowych ustaleń, dlatego starosta Józef Gołębiowski zaprosił na spotkanie starostę żyrardowskiego.* Wpłynęła propozycja dyrektora Domu Pomocy Społecznej dotycząca ustalenia kosztów miesięcznego utrzymania jednego mieszkańca. Na podstawie przedstawionych wyliczeń byłaby to kwota 1.806,- zł. Dla porównania analogiczny koszt w Domu Dziecka w Giżycach wynosi 1.785,- zł.Koszty DPS podwyższa między innymi fakt, iż budynek DPS nie spełnia odpowiednich warunków i standardów i nie jes...

Unijne wnioski

Metodyka opracowywania wniosków do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na przedsięwzięcia kulturalne i sportowe była tematem warsztatów interaktywnych, które zorganizował 16 lutego Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego. Okazją było ogłoszenie roku 2004 „Europejskim Rokiem Edukacji przez Sport”, a także pojawiające się możliwości pozyskiwania funduszy unijnych na te działania. Seminarium przeznaczone było dla przedstawicieli gmin, miasta i powiatu zajmujących się organizacją imprez i pozyskiwaniem na nie pieniędzy, a zajęcia pod hasłem „Wiedzieć – chcieć – umieć” prowadzili – Stanisław Lis – dyrektor Instytutu Współpracy z Zagranicą, oraz Lucyna Krupa z Tarnowskiej Fundacji Kultury.W takcie kilkugodzinnego spotkania omówione zostały problemy miejsca kultury i sportu w ...

Budżet rozwoju i nadziei

Tylko trochę dłużej niż dwie godziny trwały obrady XVIII sesji Rady Powiatu Sochaczewskiego, która w całości poświęcona została dyskusji nad budżetem powiatu na rok 2004. Ponieważ wcześniej projekt budżetu „wałkowany” był dogłębnie na posiedzeniach komisji Rady, klubach radnych i Zarządu, po krótkiej dyskusji 18 obecnych na sesji radnych zagłosowało jednogłośnie za jego przyjęciem.Wcześniej projekt uchwały budżetowej oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawił radnym Jan Aleksander Łopata, zaś Skarbnik Powiatu Danuta Bury podstawy prawne i zasady opracowania budżetu. W roku 2004 dochody powiatu ustalono na 42.526 tysięcy zł zaś wydatki na 45.208 tysięcy zł. Upoważniono jednocześnie Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papie...