starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA Wersja kontrastowa

Aktualności

Teresin agro

Wielkie powodzenie, jakim cieszyło się organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Bielicach i Wydział Promocji Starostwa Powiatowego szkolenie dotyczące działań agroturystycznych, wykazało potrzebę kolejnych takich spotkań. ODR zaprasza teraz na szkolenie "Działanie na rzecz pozyskania alternatywnych źródeł dochodu - zagospodarowanie zagrody wiejskiej na potrzeby agroturystyki". Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2004 r. o godzinie 11.00 w Teresińskim Ośrodku Kultury. Przy organizacji pomocą służy także Wydział Promocji, który przekazał materiały poligraficzne i zagwarantowałpoczęstunek dla uczestników.Andrzej Wach

Seminarium o pieniądzach

W związku z wejściem od 1 stycznia 2004 roku przepisów znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w dniu 9 lutego br. odbyło się seminarium dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Wzięli w nim także udział wicestarosta Marcin Kubiak, członek Zarządu Powiatu Janusz Ciura, a także prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Ziemi Sochaczewskiej Zdzisław Tymiński, który był współorganizatorem spotkania wraz z pełnomocnikiem starosty Zbigniewem Madejem. Zajęcia prowadził kierownik Działu Realizacji Zadań Ustawowych mazowieckiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Stanisł...

Europejskie papu

Do ostatniego miejsca zapełnili salę konferencyjną Starostwa Powiatowego uczestnicy kolejnego unijnego szkolenia, które odbyło się 10 lutego. Tym razem Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Bielicach oraz Wydział Promocji Starostwa zaprosili na omówienie wymagań w zakresie produkcji i obrotu artykułami rolno – żywnościowymi obowiązujących od 1 maja 2004 r. Prawie 200 zebranych osób wysłuchało z uwagą założeń programu HACCP, które przedstawiali – kierownik Sanepidu Maria Olędzka, powiatowy lekarz weterynarii Wojciech Wojciechowski i Jadwiga Moskalewicz z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (z angielskiego HACCP) to europejska metoda zapewnienia bezpieczeństwa żywności, która opiera się przede wszystkim na zapobieganiu...

Kto pomaluje „Victorię”

Na prośbę Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” pragnę podać do wiadomości ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie renowacji elewacji i roboty remontowe budynków mieszkalnych przy Al. 600-lecia 42 i 42b. Termin wykonania prac do 30.04, oferty należy składać w Biurze Spółdzielni (Al. 600-lecia 44 pawilon 8) do 26 lutego 2004 r.Bliższe informacje – tel. 0 – 46 862 – 56 – 87Andrzej Wach

Powiat z certyfikatem

W dostojnych salach Galerii Porczyńskich w Warszawie 11 lutego wręczone zostały certyfikaty Programu Wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego. Jest to program pomocowy, którego zadaniem jest m.in. rozwijanie oddolnych inicjatyw gospodarczych i społecznych w gminach i powiatach, umacnianie samorządności oraz przeciwdziałanie bezrobociu. Proces rozwoju społecznego i ekonomicznego w Polsce wspiera od czasu reformy ustrojowej Departament Pracy USA. W czerwcu 2002 roku wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej zainaugurował działalność Programu WMPL. Program ma na celu zapoznanie pracowników samorządu lokalnego z dodatkowymi narzędziami budowania lokalnego partnerstwa i rozwiązywania problemów związanych z ożywieniem gospodarczym; zastosowanie poznanych metod w społeczności lokalnej celem budowania partnerskich relacji pomiędzy mieszkańcami, samorządem, organizacjami i i...

Turystyczny powiat

Zarząd Powiatu zapoznał się z ofertą Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki, która na wniosek Wydziału Promocji Starostwa zaproponowała współpracę przy opracowaniu programu rozwoju turystycznego powiatu sochaczewskiego według przygotowanej metodologii „Atrakcyjny region”. Jest to propozycja przygotowana specjalnie z myślą o regionach, których celem jest stworzenie konkurencyjnych rynkowo ofert w oparciu o rozwój atrakcyjnych, zintegrowanych stref turystycznych. Pozwala to wyznaczyć właściwy kierunek działań zmierzających do rozszerzenia turystycznej oferty, przyciągnięcia turystów i co za tym idzie – aktywizacji lokalnej społeczności i rozwoju gospodarczego powiatu.W ramach programu przygotowane zostaną kompleksowe opracowania audytu turystycznego (potencjał i walory turystyczne, bazy noclegowe i gastronomiczne, komunikacja itp.), analiza słabych i ...

Obradował Zarząd Powiatu

Obradował Zarząd Powiatu* Zarząd w dniu 5 lutego przychylił się do wniosków komisji Rady Powiatu, wprowadzając do projektu budżetu powiatu na 2004 rok autopoprawki, które polegają na przeniesieniach środków finansowych nie powodując zwiększenia wydatków. Przesunięć dokonano w ramach działów pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego oraz w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. * Zarząd uzgodnił treść wyjaśnienia skierowanego do Ministra Skarbu Państwa w sprawie nieruchomości leżącej w Sochaczewie przy ul. Licealnej, w stosunku do której burmistrz wniósł odwołanie dotyczące przyznanego powiatowi prawa własności.* Odbył się drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości leżącej w Sochaczewie przy ul. H. Saw...

XI Targi Rolne

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Bielicach oraz Starostwo Powiatowe w Sochaczewie organizują XI już Targi Rolne i Przedsiębiorczości – SOCHACZEW 2004. Odbędą się one 25 kwietnia 2004 r. w godz. 9.00 – 16.00 na terenach Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Głowackiego.5 lutego odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Organizacyjnego. Organizatorzy jak co roku zapraszają do udziału w targach i zaprezentowania swojego dorobku oraz osiągnięć zwiedzającym, a także kupującym. Dotychczas w Targach brało udział po około 200 firm corocznie, a odwiedzało je około 12 tysięcy osób. W czasie Targów ukaże się „Gazeta Targowa”. Od wielu już lat impreza cieszy się zainteresowaniem mediów zarówno lokalnych, jak i regionalnych...

Wójtowie radzą

Uroczyste podpisanie przez starostę Józefa Gołębiowskiego i Marszałka Mazowieckiego Adama Struzika było okazją do kolejnego spotkania wójtów powiatu sochaczewskiego. Wójtowie zapoznali się ze stanem przygotowań do obchodów 100. rocznicy szpitala powiatowego w Sochaczewie. Termin uroczystości, który przełożono z 9 stycznia ze względu na napiętą wówczas sytuację negocjacyjną z Narodowym Funduszem Zdrowia, ustalono na 5 marca. W dniu tym o godz. 10,oo w kościele św. Wawrzyńca odprawiona zostanie Msza św., a o 12 w szpitalu odsłonięta tablica pamiątkowa. Dalsze uroczystości odbędą się w Szkole Muzycznej, początek o godz. 13,oo.Starosta wysłał do gmin i miasta list intencyjny z propozycją dofinansowania zakupów sprzętu medycznego. Wstępne propozycje wójtów oscylowały wokół kwoty odpow...

Obradował Zarząd Powiatu

Obradował Zarząd Powiatu* Starosta Józef Gołębiowski zapoznał Zarząd z przebiegiem spotkania z wójtami gmin i uroczystego podpisania aktu porozumienia Starostów z Marszałkami Województwa Mazowieckiego dotyczącego realizacji regionalnego programu ekologicznego BZURA PLUS. * Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik przedstawił propozycje samorządów lokalnych dotyczące prac na drogach i chodnikach na terenie gmin w roku 2004. Podstawą do przyjęcia takich wniosków i rozpoczęcia inwestycji będzie Wieloletni Plan Inwestycyjny, którego projekt zostanie przedstawiony radnym do zatwierdzenia na sesji Rady Powiatu.* Postanowiono wystąpić do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o dofinansowanie w roku 2004 budowy dróg i chodników na terenie powiatu. * Zarząd rozpatrzył wnioski komisji Rady Powiatu jako autopoprawki do projektu budżetu powiatu na rok 2...