starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA Wersja kontrastowa

Aktualności

22 miejsca pracy w IACS

Spośród wielu kandydatów, którzy zgłosili się do Powiatowego Urzędu Pracy lub Starostwa Powiatowego, 22 z nich zostanie przyjętych w ramach prac interwencyjnych od kwietnia do lipca przy wdrażaniu unijnego systemu IACS. Taką liczbę nowych miejsc pracy dla powiatu sochaczewskiego wynegocjował starosta Józef Gołębiowski w podpisanym 7 stycznia porozumieniu z Janem Austem – dyrektorem Regionalnego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie z nim podjęto realizację wspólnego programu działań w ramach obsługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli IACS oraz zwiększania umiejętności ułatwiających zatrudnienie i utrzymanie pracy. Za główne cele współpracy uznano stworzenie służbie zatrudnienia powiatu możliwości zainicjowania programów rynku pracy dla osób bezrobotnych, w tym szczegó...

Zima dla dzieci z ZSS

Z inicjatywy nauczycieli i rodziców Zespołu Szkół Specjalnych w Sochaczewie w trakcie tegorocznych ferii zimowych (2-14 luty) zorganizowane zostaną przy ul. Ziemowita półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych z oddziałów rewalidacyjnych. W planie zajęć oprócz rehabilitacji przewidziano wycieczki, wyjazdy, wspólne zabawy zimowe i świetlicowe. Dzieci otoczone będą stałą opieką specjalistów. Organizatorzy półkolonii szukają cały czas sponsorów, którzy pomogliby by im w organizacji czasu dzieci (np. przewóz samochodami dostosowanymi do przewozu wózków inwalidzkich lub pomoc w dożywianiu). Dla tych dzieci to przecież jedyna możliwość spędzenia wolnego czasu aktywnie i pożytecznie. Zimową opiekę dofinansował także Zarząd Powiatu. Andrzej Wach

Prawo jazdy bez zdjęcia

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego otrzymał nowy, wart sto tysięcy złotych sprzęt komputerowy do wykonywania cyfrowych, wysokiej jakości zdjęć niezbędnych do wytworzenia praw jazdy. Powiat sochaczewski, jako jeden z piętnastu w Polsce, wybrany został do rocznego testowania aparatury ułatwiającej wyrobienie praw jazdy. Dotychczas każdy kandydat na kierowcę musiał we własnym zakresie dostarczyć do Wydziału Komunikacji swoje zdjęcie, które niejednokrotnie przy używanym teraz wysoce profesjonalnym sprzęcie podczas skanowania odrzucane zostawały przez Wytwórnię Papierów Wartościowych. Było to wynikiem nieraz minimalnych uszkodzeń fotografii, takich jak rysa, załamanie, a nawet odciśnięte linie papilarne.Teraz zdjęcia wykonywane będą na terenie wydziału bezpłatnie w dniu złożenia dokumentów...

Obradował Zarząd Powiatu

* Starosta Józef Gołębiowski zapoznał Zarząd z aktualnymi działaniami i ich wynikami w sprawie lokalizacji lotniska na terenie Bielic.* W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi postanowiono przyznać pieniądze na dodatkowe 240 godzin organizacji wypoczynku w szkołach prowadzonych przez powiat sochaczewski.* Zarząd zatwierdził częściowe autopoprawki do projektu budżetu powiatu na rok 2004. Dyskusja nad projektem budżetu toczy się także na komisjach Rady powiatu, a sesja budżetowa przewidziana jest w drugiej połowie lutego br. * Pełnomocnik ds. współpracy z zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami Tadeusz Wachowski przedstawił wnioski Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu. Dotyczą one między innymi dofinansowania Policji, ujęcia w programie szkół zajęć programowych z udziałem pol...

PFRON oddaje pieniądze

Jak informuje pełnomocnik starosty ds. osób niepełnosprawnych Zbigniew Madej, od 1 stycznia 2004 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych. Zgodnie z ustawą pracodawca, który zatrudnia osoby niepełnosprawne i osiąga wskaźnik 6 proc. osób niepełnosprawnych zatrudnionych w stosunku do wszystkich zatrudnionych na pełnym etacie, może otrzymać zwrot poniesionych nakładów z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Nie dotyczy to zakładów do 25 osób, które warunku wskaźnika sześcioprocentowy nie muszą spełniać.Najważniejszą zmianą jest fakt, ze nowelizacja dotyczy otwartego rynku pracy, nie tylko zakładów pracy chronionej, jak był...

Oświata w planach

Rozstrzygnięcie najważniejszego tematu posiedzenia komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu, które odbyło się 15 stycznia, zostało odłożone. W związku z tym, że członkowie komisji – Włodzimierz Chmielewski, Jan Kopeć, Zbigniew Pakuła, Andrzej Grabarek i Jerzy Krupa zgłosili wiele uwag i wątpliwości dotyczących przygotowanego projektu budżetu oświaty na rok 2004, decyzję o jego zatwierdzeniu odłożono do 30 stycznia. Jak podkreślano, projekt wymaga jeszcze dopracowania, a także wyjaśnienia wielu niejasności, z których część powstała także z powodu ustawowych zmian w klasyfikacji działów finansowych. Nieznana jest jeszcze tegoroczna dokładna wysokość subwencji oświatowej. Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności w roku 2003. Do najważniejszych problemów, którymi si&#...

Dla ciała i duszy

W dniu 27 stycznia o godz. 10,oo rozpocznie się bezpłatne dla wszystkich uczestników szkolenie na temat aktywizacji obszarów wiejskich poprzez rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej sochaczewskiego Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65, a organizatorem jest Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa oraz Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział w Bielicach.O rolniczej aktywizacji mówić będzie prof. dr hab. Krystyna Żelazna z SGGW Warszawa, o formach promocji oferty turystycznej powiatu sochaczewskiego – dyrektor Wydziału Adam Lemiesz, a Urszula Milczarek z ODR o źródłach finansowania przedsięwzięć agroturystycznych. Ponieważ organizatorzy przewidują również degustację regionalnych potraw, będzie też coś dla ciała. Rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego Andrzej Wach

Budżet większy o 17 procent

O 17 proc. więcej pieniędzy przewiduje projekt budżetu powiatu sochaczewskiego na rok 2004. Przewidywane wykonanie dochodów ubiegłego roku to prawie 36,5 mln złotych, na rok 2004 przewidziano 42,5 mln. Największą ich część będą stanowić subwencje (22.974.670 zł – 97,3 proc. roku 2003) i dotacje (5.552.329 zł - 73,6 proc). W ramach subwencji 757 tys. zł (69,8 proc.) to subwencja wyrównawcza i 21.238 tysięcy – oświatowa. Tylko ta ostatnia została zwiększona w stosunku do roku ubiegłego o 9,9 proc.W ramach dotacji na zadania rządowe realizowane przez starostwo przyznano 3.664 tys. zł (w roku ubiegłym – 3.664 tys.), zaś na zadania własne powiatu 1.858 tys. (w poprzednim roku – 3.669 tys. zł – spadek o prawie 50 procent). Zgodnie z nowymi zasadami naliczania dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego, zwi...

Informator turystyczny powiatu

Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego przygotowuje kolejny Informator Turystyczny Powiatu Sochaczewskiego W związku z tym wszystkie osoby zajmujące się agroturystyką, turystyką wiejską, stadninami koni, itp. proszone są o przysyłanie ofert i informacji dotyczących swojej działalności. Zostaną one bezpłatnie zamieszczone w Informatorze.Przypominamy, że w Wydziale Promocji i Rozwoju nadal są dostępne ankiety „Baza noclegowa i baza gastronomiczna w powiecie sochaczewskim”. Informacje zawarte w ankietach także zostaną wykorzystane w przygotowywanej publikacji.Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Promocji i Rozwoju w Sochaczewie przy ulicy Ziemowita 10, pod numerami telefonów 0-46 862-76-15do19 wew. 42,43,48, lub pocztą elektroniczną e-mail: starostwo-soch@home.pl.Adam Lemiesz

Most spokojnej starości

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie Kazimierz Najdzik zapoznał Zarząd Powiatu z wykonaną ekspertyzą mostu na rzece Utracie w Chodakowie. Do jej przygotowania zobowiązał się starosta Józef Gołębiowski w o odpowiedzi na apele mieszkańców tej dzielnicy miasta. Ekspertyza uwzględnia zastrzeżenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który 18 sierpnia ubr. objął swoją opieką cały zespół młyna „Repszów”. Most, a właściwie dwa mosty, znajdują się w bezpośredniej strefie ochrony konserwatorskiej. Zarząd rozpatrzył kolejne warianty remontu/przebudowy mostu. Musi on być jednak zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego miasta, który przewiduje w tym miejscu przebieg trasy Północ – Południe. Jeżeli most ten byłby dostosowany do ruchu samochodów ciężkich, stanow...