starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA Wersja kontrastowa

Aktualności

Decyzja o polach w tym roku ?

Zakończył swoje prace zespół roboczy, powołany z inicjatywy starosty Józefa Gołębiowskiego, którego zadaniem było wypracowanie programu zagospodarowania „pól czerwonkowskich”. Po przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego przez Radę Miejską pola te mogą być przeznaczone pod produkcję, handel i usługi oraz budownictwo mieszkaniowe. Tak szerokie pojęcie zagospodarowania sprawiło, że zespół, w skład którego wchodzili przedstawiciele powiatu i miasta, przedstawił wnioski, które rozpatrzyć ma zespół decyzyjny – Zarząd Powiatu i burmistrzowie Sochaczewa.Po dyskusjach przyjęto, że urbanistyczne ustalenia planu powinny być tak kształtowane, aby pozostawić dużą elastyczność dla realizacji własnych koncepcji zagospodarowania przestrzennego przez potencjalnych przyszłych in...

Oświata na klasówce

Na XVI sesji Rady Powiatu Sochaczewskiego dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Marek Fergiński przedstawił opracowanie o stanie szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu. Tabelaryczne i opisowe dane pozwalają stwierdzić, że budżet oświaty to prawie 50 procent budżetu całego powiatu. Świadczy to o skali problemu. Od roku 1999 z ponad 4770 uczniów ilość ich zmalała do 4433, w 169 oddziałach lekcyjnych. W roku 2003 do szkół zgłosiło się 1310 kandydatów, natomiast na rok 2017 przewiduje się ich tylko ok. 830. Oprócz 10 szkół publicznych funkcjonuje 15 szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji i dotowanych przez powiat. Na jeden etat nauczycielski przypada średnio 10,6 ucznia, na jeden etat w bibliotece – 387, na jednego pedagoga - 633. Miesięczny koszt wynagrodzeń nauczycieli to 983.686 z&...

Targowiska i IACS

Posiedzenie komisji rolnictwa Rady Powiatu, które odbyło się 15 grudnia,. Zdominowały dwa tematy – nowe targowiska i postępy w instalacji systemu IACS – Zintegrowanego System Zarządzania i Kontroli.Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii Wojciecha Wojciechowskiego o nieformalnych postępowaniach właścicieli nowych targowisk wywołała burzliwą dyskusję. Ponieważ targowiska powstały bez koniecznych zezwoleń, fakt ten zgłoszony został do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Brak jest spełnienia wielu warunków, w tym podstawowego, zgłoszenia o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Targowisko takie musi posiadać zgodną z przepisami dokumentację i wszystkie, przynajmniej minimum, koniecznych badań.Z kolei rolnikom targowisko takie, co najmniej jedno, jest niezbędnie potrzebne. Dlatego jak najszybciej należy uzupełnić brakujące d...

Przedświąteczna sesja powiatu

Piętnastego grudnia XVI sesja Rady Powiatu Sochaczewskiego rozpoczęła się o godz. 15,oo, po raz pierwszy w nowej sali konferencyjnej Starostwa.Na członka Zarządu Powiatu wybrano Włodzimierza Gerasika, nauczyciela Zespołu Szkół Gimnazjum nr 3 w Chodakowie z ponad dwudziestoletnim stażem. Po długiej dyskusji, w której wiele użyto wielu argumentów, zarówno za, jak i przeciw istnieniu szkoły w tej postaci, radni przyjęli uchwałę o zamiarze likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rybnie. Za przyjęciem uchwały było 15 radnych, 4 przeciw.Rada Powiatu przyjęła informację dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Marka Fergińskiego o stanie szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu. Włodzimierz Chmielewski przedstawił pozytywną opini&#...

Obradował Zarząd Powiatu

* Posiedzenie w dniu 11 grudnia rozpoczęła informacja starosty Józefa Gołębiowskiego o zagrożeniu ekologicznym, jakie powstało w wyniku wypadku cysterny przewożącej kwas fosforowy. * Zarząd przyjął projekt budżetu powiatu na rok 2004. Projekt zgodnie z przepisami zostanie do 15 grudnia przekazany do Rady Powiaty oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Osobny załącznik określa projekt planowanych inwestycji i wydatków na to przeznaczonych.* Przyjęto uchwałę dotyczącą zmian w budżecie powiatu na rok 2003, wynikających z rozdysponowania rezerwy budżetowej oraz przesunięcia wydatków w ramach placówek oświatowych. W najbliższym czasie Zarząd będzie analizował koszty działania szkół i placówek, związane z projektami budżetów na rok przyszły. * Po zasięgnięciu opinii władz gmin i miasta, Zarząd...

Samorząd o strategii

Starosta Józef Gołębiowski wziął udział w spotkaniu mazowieckich samorządowców, które odbyło się w siedzibie Sejmiku Mazowieckiego 11 grudnia. Poświęcone zostało strategicznym kierunkom działań województwa i regionu mazowieckiego po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Konieczne jest przygotowanie planu działań na 15 – 20 lat, które będą rozwinięciem strategii dla województwa. Głównymi będzie na pewno rozbudowa sieci dróg i linii komunikacyjnych, budowa portów lotniczych, rozwoju makroregionu warszawsko – łódzkiego i tzw. „ściany wschodniej”. Działania te mają wypracować program rozwoju Mazowsza na wiele lat, zapobiegając przypadkowości podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Jarosław Sarna, dyrektor Biura Wojewody podkreślał konieczność szerokiej i pełnej informacji,...

Inwestycje w szpitalu

Na 22 grudnia zwołał starosta Józef Gołębiowski, jednocześnie przewodniczący Rady Społecznej ZOZ Szpitala Powiatowego, kolejne posiedzenie rady.Tym razem poświęcone ono będzie zaopiniowaniu zmian w planie inwestycyjnym szpitala jeszcze na rok 2033, a w związku z tym członkowie rady ocenią dodatkowy plan zadań. W projekcie planu, wycenionego wstępnie na ok. 160 tys. zł, mieści się m.in. zakup szafy zamrażalniczej, licencji oprogramowania komputerowego, remont sieci zasilającej szpital w energię elektryczną, remont holu głównego i modernizacja wejścia do budynku szpitala.Zmodernizowana zostanie także sieć telefoniczna. W pierwszej kolejności konieczne dla szpitala są także zakupy gastrofiberoskopu (dla poradni gastroenterologicznej), 2 aparatów EKG, rejestratora holterowskiego i długookresowego rejestratora ciśnienia. Część z...

10 lat Oddziału Psychiatrycznego

10 lat Oddziału PsychiatrycznegoStworzenie Oddziału Psychiatrycznego i dziesięcioletnia jego działalność to nowa jakość w życiu miasta. Na pewno niewiele polskich miast może się pochwalić takimi oddziałami i osiągnięciami, jakie sochaczewska psychiatria przez te dziesięć lat zanotowała na swoim koncie – twierdził na uroczystym spotkaniu dyrektor Szpitala Powiatowego Michał Milczarek. Spotkanie odbyło się 10 grudnia, a okazją było właśnie podsumowanie osiągnięć Oddziału Psychiatrycznego. Docenił je również Narodowy Fundusz Zdrowia, który w trakcie negocjacji dotyczących podpisania umów na przyszły rok bardzo przychylnie traktuje sochaczewskie usługi psychiatryczne. Świadczy to o docenieniu wielkiego wysiłku i profesjonalizmu, jaki reprezentuje kadra oddziału. Dr Elżbieta Świderska liczy, &...

Powiatowy rok na drogach

Powiatowy rok na drogachNa XVI sesji Rady Powiatu radni przyjęli informację o realizacji planu inwestycyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w roku 2003. Dyrektor Kazimierz Najdzik poinformował, że w ciągu roku na inwestycje, naprawy i remonty wydano w sumie prawie 2.700 tys. zł. Część z nich pochodziła z europejskiego programu pomocowego SAPARD, część z funduszy gminnych, które dofinansowywały niektóre zadania. Z najważniejszych zadań wymienił modernizację drogi Iłów – Brzozów (prawie 950 tys. zł), przebudowę drogi Teresin - Aleksandrów (225 tys. zł), budowę chodnika w Żukowie (100 tys. zł), oraz na odcinku Brochów – Konary (167 tys. zł).Z powodu przedłużających się procedur przetargowych przeciąga się termin budowy następnego odcinka drogi Brochów – Strojec, choć udało si&#...

3 miliony dla szpitala

3 miliony dla szpitalaJak wynika z nieoficjalnych jeszcze, telefonicznych informacji, sochaczewski szpital ma szansę odzyskania przynajmniej części pieniędzy przeznaczonych na realizację słynnej „ustawy 203”. Ustawa przyjęta przez poprzedni parlament zobowiązywała zespoły opieki zdrowotnej do podwyższenia wynagrodzenia personelowi, nie wskazując jednak źródeł pokrycia tych kosztów. W zależności od sytuacji finansowej lub dobrej woli Rad Powiatów jako organów założycielskich lub dyrekcji, część ZOZ-ów pieniądze te wypłaciła, część do dziś prowadzi spory i procesy sądowe z żądającymi pieniędzy pracownikami. W Sochaczewie podjęto decyzję o wypłaceniu koniecznych podwyżek, choć nie w całości, a i na te trzeba było zaciągnąć kredyty. Sytuacja taka z roku na ...