starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA Wersja kontrastowa

Aktualności

Ameryka coraz bliżej

Koncepcja polskiej promocji gospodarczej na terenie Stanów Zjednoczonych była głównym tematem spotkania sochaczewskich przedsiębiorców z Anthony Księżopolskim – Polakiem mieszkającym od 25 lat w Chicago, prezesem spółki Economics Center Promotion. Spotkanie, które odbyło się 23 października w Zespole Szkół Ogólnokształcących im F. Chopina, zorganizowane było przez Wydział Promocji Starostwa Powiatowego i Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Ziemi Sochaczewskiej.A. Księżopolski od kilku lat promuje na terenie naszego kraju pomysł stworzenia w Chicago Polskiego Centrum Promocyjno – Handlowego. Centrum na powierzchni ok. 30 tys, mkw., miałoby na celu organizowanie bezpośredniej promocji polskiej gospodarki na rynku amerykańskim. Jest to aktualnie najtańszy i najskuteczniejszy system promocji i reklamy.Jak się okazuje, ponad 60 proc...

Wspólne działania

Dwudziestego trzeciego października starosta Józef Gołębiowski i burmistrz Bogumił Czubacki podpisali porozumienie w sprawie podjęcia działań zmierzających do zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sochaczewskiego, a leżących się na terenie Sochaczewa. Dotychczasowe kilkuletnie doświadczenia w kraju wskazują, że nie zawsze interesy właściciela gruntów są tożsame z ich przeznaczeniem, które ustala gminna rada. Dlatego starosta i burmistrz, mając na względzie konieczność szybkiego zaspokojenia potrzeb społeczności, głównie likwidację bezrobocia, postanowili powołać dwa zespoły mające na celu opracowanie specyfikacji pozyskania inwestora na nieruchomość stanowiącą własność powiatu sochaczewskiego (działka gruntu nr 1909/3), a także podjęcie dzia&...

145 tysięcy na rehabilitację społeczną

Ostatnie posiedzenie Społecznej Powiatowej Rady ds. Niepełnosprawnych poświęcone było jednemu tematowi – wykorzystaniu posiadanych jeszcze w tym roku pieniędzy. Wiosną tego roku Rada Powiatu zdecydowała o przekazaniu Powiatowemu Urzędowi Pracy pieniędzy z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sto siedemdziesiąt tysięcy złotych miało być przeznaczone na rehabilitację zawodową, z tego sto tysięcy na przystosowanie oraz tworzenie nowych stanowisk pracy oraz rozpatrzenie przez służby medyczne potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 50 tysięcy na pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, po dziesięć tysięcy na szkolenia i przekwalifikowanie zawodowe (w tym roku wykorzystano na ten cel 3.740 zł) oraz refundację szkoleń organizowanych przez pracodawców dla zatrudnionych niepe ...

Młodzi dp Europy

Fundacja im. Roberta Boscha we współpracy z Centrum Stosunków Międzynarodowych organizuje ponownie Program Stypendialny dla młodych kadr kierowniczych z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Program skierowany jest do polskich, czeskich, węgierskich i słowackich pracowników administracji publicznej wszystkich szczebli, posiadających co najmniej roczny, udokumentowany staż zawodowy. W Polsce jest organizowany już po raz czwarty. Ważnym warunkiem jest dobra znajomość języka niemieckiego. Nabór dla kandydatów na przyszłych eurourzędników trwać będzie do 15 grudnia br., zaś staże odbywać się będą w latach 2004-2005. Rzecznik Starostwa Powiatowego Andrzej Wach

Będzie cieplej

Zakończyły się postępowania przetargowe na modernizację kotłowni Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. 17 października podpisana została umowa na wykonanie prac modernizacyjnych. Późno, ale lepiej niż wcale.Promesę na pieniądze na tę inwestycję Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał w sierpniu. Ogłoszono kolejno dwa przetargi, z których pierwszy musiał zostać unieważniony. Dopiero przy drugim można było wyłonić wykonawcę. Jednak ten niezawiniony termin rozpoczęcia prac nie wpłynie na brak ciepła w całym sezonie grzewczym. Wykonawca, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych TARYX-A z Lublina, obiecuje natychmiastowe przystąpienie do inwestycji, tak, aby na „Andrzejki” 30 listopada było już ciepło. Jak informuje dyrek...

XIV sesja powiatowa

W dniu 27 października o godz. 10,oo rozpocznie się XIV sesja Rady Powiatu. W porządku obrad, oprócz stałych punktów – sprawozdania z prac Zarządu Powiatu, informacji przewodniczącego Rady o działaniach międzysesyjnych, wniosków i interpelacji radnych, przewodniczący Andrzej Grabarek przewidział także podjęcie uchwał w sprawach zmian w budżecie powiatu. W trakcie sesji ślubowanie złoży nowy radny powiatu Włodzimierz Gierasik. Jak zwykle na posiedzeniach Rady Powiatu, nie zapowiadają się więc długie obrady. Sesja odbędzie się przy ul. Piłsudskiego, w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego.Rzecznik Starostwa Powiatowego Andrzej Wach

Szpital w przyszłym roku

Zarząd Powiatu spotkał się z dyrektorem Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego Sylwestrem Szymańskim i dyrektorem Szpitala Powiatowego Michałem Milczarkiem. Omawiano sytuację sochaczewskiego lecznictwa. Tematyka ta cieszy się nieustającym zainteresowaniem władz powiatu, zwłaszcza w zakresie najbliższych i przyszłorocznych zamierzeń. Ważne jest zwłaszcza dobre przygotowanie i przystąpienie do przetargu na usługi medyczne w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz wynegocjowanie dobrych warunków finansowania przyszłorocznych usług. Od nowego roku Rada Społeczna ZOZ, której najbliższe posiedzenie odbędzie się jeszcze w tym miesiącu, będzie także dyskutować nad nowymi koncepcjami pracy szpitala, zwłaszcza w zakresie porozumienia powiatów grodziskiego, żyrardowskiego i sochaczewskiego o wspólnym świadczeniu niektórych usług medycznych. W...

Obradował Zarząd Powiatu

* Zarząd w dniu 16 października postanowił uzgodnić bez zastrzeżeń 10 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zadań ponadlokalnych. Dotyczy to inwestorów prywatnych.* Na spotkaniu z dyrektorem Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego Sylwestrem Szymańskim i dyrektorem Szpitala Powiatowego Michałem Milczarkiem omawiano sytuację sochaczewskiego lecznictwa.* Zarząd postanowił wystąpić do Rady Powiatu o przyznanie dotacji dla Szpitala Powiatowego w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę głównego wejścia i modernizację holu szpitala. Na prace te przygotowany jest już projekt i kosztorys. * Uzgodniono propozycje do programu sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 27 października. Propozycje przedstawione zostaną Prezydium Rady.* Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik przedstawił propozycje do planu inwestycj...

1000 dzieci na starcie

Jesienne chłody nie wystraszyły uczestników międzypowiatowych eliminacji w biegach przełajowych do V Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, które odbędą się w kwietniu przyszłego roku w Radomiu. Ogółem 16 października w Kamionie w 16 biegach wzięło udział ponad 1000 uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponagdgimnazjalnych biegnących na dystansach od 1000 do 3000 m. Powiat sochaczewski po osiągnięciach z lat ubiegłych wywalczył zaszczyt organizacji imprezy rejonowej, w której udział brali także reprezentanci powiatów pruszkowskiego, grodziskiego, żyrardowskiego, warszawsko – zachodniego i sochaczewskiego. Organizatorzy – Starostwo Powiatowe i Szkolny Związek Sportowy najlepsze „12” z każdego biegu szkół podstawowych i gimnazjów zakwalifikowali do Radomia. Za pierwsze trzy m...

Więcej pieniędzy i zadań

Od stycznia 2004 roku wchodzi w życie nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z nią, część zadań realizowanych przez samorządy a finansowanych dotacjami lub subwencjami z budżetu państwa, ma być przejęte przez gminy lub powiaty. Od roku 2004 gminy będą finansowały z dochodów własnych oświetlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i kosztów pobytu osoby skierowanej do powiatowego domu opieki społecznej.Powiaty z dochodów własnych sfinansują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej (to m.in. utrzymanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, prowadzenie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, organizowanie opieki w rodzinach zastępczych); zadania wynikające z ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, m.in. rejestrowanie be...