starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA Wersja kontrastowa

Aktualności

XIV sesja powiatowa

W dniu 27 października o godz. 10,oo rozpocznie się XIV sesja Rady Powiatu. W porządku obrad, oprócz stałych punktów – sprawozdania z prac Zarządu Powiatu, informacji przewodniczącego Rady o działaniach międzysesyjnych, wniosków i interpelacji radnych, przewodniczący Andrzej Grabarek przewidział także podjęcie uchwał w sprawach zmian w budżecie powiatu. W trakcie sesji ślubowanie złoży nowy radny powiatu Włodzimierz Gierasik. Jak zwykle na posiedzeniach Rady Powiatu, nie zapowiadają się więc długie obrady. Sesja odbędzie się przy ul. Piłsudskiego, w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego.Rzecznik Starostwa Powiatowego Andrzej Wach

Sztuka-wychowanie-społeczeństwo

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego organizuje w dniu 22 października o godz. 10,30 w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina konferencję edukacyjną na temat „Sztuka – Wychowanie – Społeczeństwo”. Wykłady poświęcone tym tematom poprowadzą - dr Barbara Jedlewska z UMCS w Lublinie, Wiktoria Kulesza z Narodowego Centrum Kultury oraz ks. Kazimierz Kurek z Instytutu Wychowania Chrześcijańskiego. Celem spotkania jest pokazanie roli kultury i jej dziedzin w wychowaniu młodych pokoleń i rozwoju społeczności lokalnej.Do udziału w konferencji Wydział zaprasza przedstawicieli instytucji kultury, dyrektorów szkół i nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu sztuki, pracowników bibliotek, wychowawców świetlic, placówek oświatowo – wychowawczych, przedstawicieli samorządów, organizacji po...

Sześciolatki pod kontrolą

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Sylwester Szymański przedstawił na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu propozycję udziału powiatu sochaczewskiego w Lidze Inicjatyw Powiatowych. Jest to czwarta edycja konkursu, którego celem jest zachęcenie działaczy samorządowych i społecznych do poszukiwania nowych sposobów rozwiązywania problemów społeczności lokalnych. Jest to też wspaniała okazja do wymiany doświadczeń i ciekawych pomysłów. Liga zostanie rozstrzygnięta na przełomie listopada i grudnia. Nagrodą główną jest równowartość 10 000 euro. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych. W Sochaczewie opracowany został program z dziedziny stomatologii, profilaktyki i promocji zdrowia. Będzie miał na celu przebadanie stomatologiczne pod kątem próchnicy zębów wszystkich sześciola...

Obradował Zarząd Powiatu

* Zarząd w dniu 9 października postanowił uzgodnić bez zastrzeżeń 5 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zadań ponadlokalnych. Dotyczy to inwestorów prywatnych.* Postanowiono ogłosić przetarg na wykonanie koncepcji rozbudowy i modernizacji istniejących pomieszczeń na potrzeby Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65. Oprócz wykorzystania już istniejących na I i II piętrze budynku (razem trzy kondygnacje to ok. 1200 metrów kwadratowych), istnieje konieczność dobudowy sali obsługi klientów Wydziału Komunikacji i Transportu, natomiast w celu zmniejszenia kosztów wykorzystywano by po modernizacji już istniejącą salę konferencyjną. Po zakończeniu tej inwestycji, której koszty stanowić będą zaledwie cząstkę tych funduszy, które potrzebne byłyby na nową budowę, na ulicę Pił...

Powiatowe drogi w zimie

Powiatowy Zarząd Dróg przygotował plan zimowego utrzymania dróg powiatowych. W tym roku spośród 259 km dróg do sprzątania przeznaczonych zostało 191. Nie planuje się zimowego utrzymania następujących dróg (lub ich odcinków) – PKP Szymanów - Paprotnia, Młodzieszyn - Mistrzewice, Stefanów – Witkowice, Żelazowa Wola – Mokas, Rybno – Sochaczew, Koszajec - Konstantynów, Kozłów Biskupi – Kęszyce, Sochaczew – Dębówka – Zielonka, Szczytno Chrzczany - Skotniki, Gradów – Jeżówka - Strugi, obejście miejscowości Skotniki, Seroki – Kaski, Leonów – Okopy - Wikcinek, Piotrkówek – Iłów, Uderz Nowy – Obory, Wszeliwy – Bargowie, Brzozów – Sewerynów, przejście przez Brzozów, Brzozów – Andrzejów, ul. Botaniczna, ul. Lubiejewska, o łącz...

Nagrody i stypendia starosty

Jak co roku, przypadający w październiku Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyróżnień nauczycieli z wybitnymi ocenami pracy. Także w tym roku komisja po weryfikacji uzasadnień, przedstawiła Zarządowi Powiatu listę osób proponowanych do nagród. Szkoda, że nie wszyscy nagrody takie otrzymali. Zależne to było jednak także od spełnienia warunków regulaminu, m.in. aktualnych ocen pracy. 13 października, na uroczystym spotkaniu, nagrody Starosty otrzymali – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. F. Chopina – Mirosław Szczepanowski, Ewa Sykurska, Edyta Więcek, Grażyna Zielińska, Andrzej Krysiak, Adam Radożycki; ZS CKP – Michał Jędrzejewski, Antoni Karolak, Stanisław Bugaj; Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza – Robert Kwiatkowski, Hanna Bonecka, Bogusława Górnicka, Monika Bła&#...

Obradował Zarząd Powiatu

* Zarząd w dniu 9 października postanowił uzgodnić bez zastrzeżeń 5 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zadań ponadlokalnych. Dotyczy to inwestorów prywatnych.* Postanowiono ogłosić przetarg na wykonanie koncepcji rozbudowy i modernizacji istniejących pomieszczeń na potrzeby Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65. Oprócz wykorzystania już istniejących na I i II piętrze budynku (razem trzy kondygnacje to ok. 1200 metrów kwadratowych), istnieje konieczność dobudowy sali obsługi klientów Wydziału Komunikacji i Transportu, natomiast w celu zmniejszenia kosztów wykorzystywano by po modernizacji już istniejącą salę konferencyjną. Po zakończeniu tej inwestycji, której koszty stanowić będą zaledwie cząstkę tych funduszy, które potrzebne byłyby na nową budowę, na ulicę Pił...

Szybkie działania Lotnisko Sochaczew

W związku z pytaniami dotyczącymi uściśleń możliwości lokalizacji Portu Lotniczego Warszawa – Okęcie II w Sochaczewie, jakie przesłał minister Andrzej Piłat staroście Józefowi Gołębiowskiemu, starosta natychmiast skierował list do wiceministra obrony Janusza Zemke. Ponieważ odpowiedzi należy udzielić do 17 października, starosta Gołębiowski prosi o jak najszybszą odpowiedź. Aby przyspieszyć tok prac, list ten obiecało dostarczyć i monitować bezpośrednio ministra Zemke dwoje parlamentarzystów SLD – senator Jolanta Popiołek i poseł Benedykt Suchecki.Starosta Gołębiowski informuje w nim ministra, że władze samorządowe Ziemi Sochaczewskiej ubiegają się o zlokalizowanie nowego portu lotniczego dla Warszawy w Sochaczewie – Bielicach. Podjęte zostały wszelki możliwe z naszej strony wysi&#...

Nowa czterolatka

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, rozpoczynają się prace nad przygotowaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego powiatowych zamierzeń na najbliższe cztery lata. Po przyjęciu przez radnych plan stanowił będzie podstawę do opracowywania corocznych budżetowych wydatków inwestycyjnych. Doborem zadań zajmie się specjalnie w tym celu powołany zespół koordynacyjny pod przewodnictwem starosty Józefa Gołębiowskiego. W jej skład wchodzą również wicestarosta Marcin Kubiak, przewodniczący rady Andrzej Grabarek, przewodniczący komisji budżetowej Zofia Andronik – Jalowska, przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, mienia publicznego i promocji Zdzisław Tymiński, członek zarządu Janusz Ciura, skarbnik Antonia Marecka, sekretarz Zofia Romanowska i dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem Stefan Grefkowicz. Od nich niedługo dowiemy się, co zapropo...

Obradował Zarząd Powiatu

* Trwają uzgodnienia starosty Józefa Gołębiowskiego jako przedstawiciela administracji rządowej w sprawie podpisania umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego o przekazaniu części zadań powiatowych dotyczących scaleń gruntów. Skumulowanie pieniędzy w ręku Marszałka pozwoli na szybsze i sprawniejsze zawiadywanie zasobami geodezyjnymi, zwłaszcza w sprawach pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.* W związku z przeniesieniem siedziby Powiatowego Urzędu Pracy na ul. Kusocińskiego zaistniała konieczność założenia w nowych pomieszczeniach sieci teleinformacyjnej i monitoringu. Są to wymogi ISO, konieczne także dla prawidłowego funkcjonowania PUP. Zarząd polecił przygotowanie dokumentacji. Całość prac potrwać może ok. 2 miesięcy. PUP czyni starania o częściową refundację kosztów poniesionych...