starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

Aktualności

Dzień Ziemi 2005

Wzorem lat ubiegłych Wojewoda Mazowiecki Leszek Mizieliński objął patronat nad obchodami „Dnia Ziemi 2005”. Tematem przewodnim tegorocznych Dni będzie „zrównoważony rozwój”.Finałowy festyn obchodów „Dnia Ziemi” odbędzie się w dniu 24 kwietnia na Polach Mokotowskich w Warszawie, a w jego ramach nastąpi rozstrzygnięcie konkursu ”Mazowiecka Gmina Przyjazna Przyrodzie i Edukacji Ekologicznej”.Chętne do wzięcia udziału w konkursie gminy powinny przekazać do 26 marca na adres Wydziału Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, wypełnioną ankietę, której formularz dostępny jest na stronach internetowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl. i Koordynatora Obchodów Dnia Ziemi www.dzienziemi.org.plAndrzej Wach

Rada Niepełnosprawnych

Pierwsze w tym roku posiedzenie Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych poświęcone zostało propozycji rozdziału pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podsumowaniu działalności Rady w 2004 i planom na 2005 rok. Rada, w skład której wchodzą – Jadwiga Dąbrowska, Teresa Michałowska, Justyna Nowak – Sobotta, Zbigniew Madej i Tomasz Połeć, zaproponowała, żeby na 1.350.631 zł otrzymane na ten rok dla osób niepełnosprawnych najwięcej, bo ponad 603 tysiące otrzymały Warsztaty Terapii Zajęciowej, a 250 tysięcy uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych i ich opiekunowie. Zaproponowano też przydzielenie 30 tys. zł jako pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej; 15 tys. na finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowanie zawodowego; 5 tys. na zwrot kosztów pon...

Konwent o maturze i pieniądzach

W piątek, 4 marca odbyło się w Warszawie spotkanie Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, który tworzą mazowieccy starostowie. Głównymi tematami było omówienie stanu przygotowań szkół ponadgimnazjalnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego zgodnie z zasadami tzw. nowej matury, oraz prognoza realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego w 2005 r. Powiat sochaczewski reprezentowali starosta Józef Gołębiowski, dyrektorzy – Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Marek Fergiński oraz Powiatowego Urzędu Pracy Krzysztof Wasilewski. Mirosław Sawicki – Minister Edukacji Narodowej i Sportu, oraz Ryszard Raczyński – Mazowiecki Kurator Oświaty, nie potrafili satysfakcjonująco odpowiedzieć na pytania i apele starostów, dotyczące w ogromnej większości kwestii finansowan...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 3 marca Zarząd wyraził zgodę na przygotowanie przez firmę brokerską dokumentacji dla przeprowadzenia przetargu na zabezpieczenie mienia powiatowego w jak najszerszym zakresie ubezpieczeń przy jak najmniejszych kosztach. Przedstawiciel firmy przedstawił płynące z kompleksowego ubezpieczenia korzyści – ograniczenie wydatków, wspólna polisa, także dla jednostek i placówek powiatowych, większe możliwości negocjacji i upustów, korzystanie z funduszu prewencyjnego na zwiększenie bezpieczeństwa w powiecie. Firma przygotuje także symulację kosztów i oszczędności po zmianie systemu ubezpieczania. * Zarząd zatwierdził wyniki przetargu na dostawę oleju opałowego, przedstawione przez inspektora Jerzego Królika z Wydziału Mienia. Wpłynęły 4 oferty, w tym 3 ważne. Przetarg wygrała firma „Petroval”...

Do woja marsz

Zbliża się termin kolejnego poboru do wojska. Na terenie Powiatu Sochaczewskiego pobór zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 7 marca do dnia 13 kwietnia 2005 roku (komisja mieścić się będzie w Miejskim Ośrodku Kultury przy ulicy Żeromskiego 8 w Sochaczewie) a pobór dotyczy mężczyzn urodzonych w 1986 roku. Do poboru wzywa się także mężczyzn, którzy ukończyli 17 lat życia i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej.Obowiązkowi stawienia się do poboru podlegają poborowi urodzeni w latach 1981 – 1985 którzy dotąd nie stawili się do poboru. Przed powiatową komisją lekarską wzywa się poborowych urodzonych w latach 1977 – 1985, którzy zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia służby, albo złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności d...

Nowy Zarząd MIR

Jak poinformował Zbigniew Tomaszewski, przewodniczący Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej, 19 lutego odbyło się Walne Zgromadzenie MIR. Rolnicy – członkowie powołali nowy Zarząd Izby, w skład którego weszli – Wiktor Szmulewicz – prezes, Andrzej Bruszewski – zastępca oraz jako członkowie Grażyna Opolska, Benedykt Pszczółkowski i Tadeusz Szymańczak – rolnik ze Skrzelewa, gm. Teresin, inicjator i organizator „Mazowieckich Dni Kukurydzy”.

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu Zarządu w dniu 24 lutego po raz kolejny szczegółowo analizowano koszty działalności Domu Dziecka w Giżycach. Po dyskusji w obecności zastępcy dyrektora PCPR Mirosławy Świerczewskiej i głównego księgowego DD Wojciecha Meckiera postanowiono zatwierdzić na rok 2005 miesięczną stawkę utrzymania wychowanka DD w wysokości 1.828 zł. Budżet Domu wyniesie w tym roku 1.116.550 zł, w tym finansowane przez Skarb Państwa składki na ubezpieczenia zdrowotne 20.100 zł. Reszta pochodzić będzie z pieniędzy powiatu. * Starosta Józef Gołębiowski podpisał 4 postanowienia uzgadniające warunki zabudowy w zakresie powiatowych zadań ponadlokalnych. Wydał pozytywną opinię o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin na niektórych działkach w miejscowościach Teresin – Gaj, SHRO ...

XXXII sesja Rady Powiatu - nowy radny i skarbnik powiatu

Na XXII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 25 lutego, radni przyjęli uchwałę w sprawie obsadzenia mandatu radnego – w miejsce zmarłego wicestarosty Marcina Kubiaka radnym został Tadeusz Głuchowski. Jest on następnym kandydatem z okręgu nr 2 listy wyborczej „Przymierza dla Powiatu”, który uzyskał kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. Jednak, jak stwierdził, do pracy w Radzie przystępuje jako radny niezależny. Ze względu na rezygnację ze względów osobistych dotychczasowego Skarbnika Powiatu, postanowiono na wniosek starosty Józefa Gołębiowskiego z dniem 28 lutego odwołać p. Danutę Bury, zaś na jej miejsce powołać p. Teresę Pawelak. Teresa Pawelak posiada trzydziestoletni staż pracy. Cała jej dotychczasowa praca zawodowa związana była z księgowością finansową...

Nowa Rada Zatrudnienia

Osiemnaście osób powołał starosta Józef Gołębiowski w skład Powiatowej Rady Zatrudnienia, Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W skład Rady weszli przedstawiciele miasta, gmin oraz organizacji i związków działających na terenie powiatu – Helena Bajurska, Zdzisław Barański, Agnieszka Bobrowska, Małgorzata Bogusiewicz, Bogumił Czubacki, Bogdan Dobrzyński, Marek Fergiński, Stefan Grefkowicz, Irena Grupa, Leszek Grzegorzewski, Romuald Kajak, Hanna Kaźmierczak, Jan Kopeć, Grzegorz Kropiak, Andrzej Popławski, Tadeusz Szymańczak, Zbigniew Tomaszewski, Jan Wosik. Na pierwszym w tym roku posiedzeniu otrzymali z rąk starosty Gołębiowskiego nominacje, przewodniczącym Rady wybrany został jednogłośnie Stefan Grefkowicz – wicestarosta, wiceprzewodniczącym – Grzegorz Kropiak – wójt gminy Rybno. Dyrekto...

Dukat między edycjami

Podsumowanie I edycji Powiatowego Konkursu Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat’ było tematem spotkania Kapituły Konkursu w dniu 24 lutego. Starosta Józef Gołębiowski podziękował członkom za zaangażowanie w inicjatywę, która została szeroko doceniona, nie tylko na terenie powiatu. Wyraził przekonanie, że „Dukat” będzie się nadal rozwijał, przysparzając i uczestnikom, i powiatowi splendoru i promocji. Wszyscy zebrani wyrazili chęć dalszego uczestnictwa w II edycji konkursu. Zwracano uwagę na położenie nacisku na preferowanie wniosków zgodnych ze strategią rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu, a także na konieczność większego zaangażowania ze strony gmin i przedsiębiorców. Przypomniano tegorocznych laureatów - PPH „Kuznocin” Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Kłoszew...