starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA Wersja kontrastowa

Aktualności

Obradował Zarząd Powiatu

W trakcie posiedzenia Zarządu starostowie Józef Gołębiowski i Marcin Kubiak wręczyli nominacje i kwiaty zwycięzcom konkursów - dyrektorom sochaczewskich szkół – Jadwidze Jakubowskiej (Liceum Profilowane w Iłowie) i Dariuszowi Miłkowskiemu (Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie). Gratulacje z okazji wyboru składali także członkowie Zarządu.W związku z planowaną informacją o przygotowaniu szkół średnich do nowego roku szkolnego, postanowiono zorganizować cykl spotkań indywidualnych Zarządu z dyrektorami szkół. Odbędą się one 27 sierpnia, a pozwoli to na dokładne zapoznanie się z sytuacją w poszczególnych placówkach.Przedłużono także kadencję dla dotychczasowych doradców metodycznych w szkołach średnich w zakresie języków obcych, j...

Ankieta mazowieckich śmieci

Zarząd województwa mazowieckiego, wraz z gminami i powiatami, podjął działania zmierzające do uporządkowania gospodarki odpadami, a w szczególności do zmniejszenia ilości odpadów z gospodarstw domowych poprzez ich segregację i powtórne wykorzystanie. Działania te będą możliwe tylko przy aktywnej współpracy i pomocy ze strony mieszkańców województwa, dlatego organizatorzy postanowili opracować krótką ankietę, której wypełnienie pomoże uwzględnić potrzeby i wymagania mieszkańców. Służy ona także spełnieniu obowiązku prowadzenia konsultacji społecznych w procesie planowania gospodarki odpadami. Pytania w niej zawarte dotyczą m.in. celów segregacji, problemów z dotarciem do specjalnych pojemników, utylizacją odpadów niebezpiecznych, a także kosztem ochrony środowiska naturalnego...

Wizyta na obwodnicy

Długotrwała susza i szybkie postępy prac przy budowie obwodnicy spowodowały, że starosta sochaczewski Józef Gołębiowski i dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Stanisław Wódka zdecydowali się na odwiedziny wszystkich odcinków budowanej trasy.Głównym celem, oprócz sprawdzenia postępów prac, była kontrola moczenia wodą sypanych, głownie na podjazdy wiaduktów, piasków i popiołożużli. Chociaż w tym dniu temperatura grubo przekraczała 20 stopni, nie stwierdzono żadnych poważniejszych uchybień. Co prawda, podczas chodzenia po nowych nawierzchniach buty traciły połysk, ale powierzchnie budowanej drogi są systematycznie polewane wodą. Rzadkie przypadki zawirowań dotyczą przede wszystkim piasku, który podczas silniejszych podmuchów wiatru może unosić się nad ziemią.Jak twierdzi dyrektor D...

Lepiej niż w domu

Od listopada ubiegłego roku trwa, dobiegająca końca modernizacja Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Załuskowie. Stary i zniszczony obiekt, którego warunki sanitarne i mieszkalne sięgały czasów powojennych, został kosztem 800 tysięcy złotych wprowadzony w wiek XXI. W 18 sypialniach i czterech pokojach dziennych mieszkać będzie 60 wychowanków. Każda sypialnia posiada własny węzeł sanitarny. Dotychczas 56 dziewcząt i chłopców w wieku od 14 do 19 lat musiało mieszkać po 12 – 14 osób w jednej sali. Warunki w takim ośrodku są tym trudniejsze, że trafiają do niego dzieci i młodzież z nakazu sądowego, inicjatyw pedagogów szkolnych lub z podań rodziców, którzy nie są w stanie poradzić sobie w wychowaniem lub utrzymaniem własnych pociech sprawiających kłopoty. Jest to utrzymanie całoroczne i ca...

Cel - czysta Bzura

Starosta Józef Gołębiowski zaprosił na 12 sierpnia przedstawicieli władz zachodniego Mazowsza. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Fryderyka Chopina, a jego głównym celem było omówienie i podpisanie porozumienia w sprawie programu dla Bzury i jej dorzecza. Prócz gospodarzy obecni na spotkaniu byli starostowie m.in. powiatów grodziskiego, piaseczyńskiego, warszawsko – zachodniego, reprezentanci miast – Żyrardowa, Ożarowa Mazowieckiego, Błonia, Sochaczewa oraz gmin Nowa Sucha, Raszyn, Michałowice, Młodzieszyn, Kampinos, Teresin, Iłów, Sochaczew. Ze względu na okres wakacyjny kilku prosiło o usprawiedliwienie nieobecności, deklarując swoje poparcie i chęć dalszego udziału we wspólnych pracach.Andrzej Ciołkowski, dyrektor Wydziału Rolnictwa Starostwa przedstawił projekt porozumienia, któ...

2 miliardy EURO na dwa lata

Starania powiatu sochaczewskiego o powołanie do życia „mazowieckiej” części Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury mają swoje podstawy. Na ochronę środowiska z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej po akcesji Polska otrzyma w latach 2004-2005 ponad 2 mld EURO. Głównymi odbiorcami będą samorządy terytorialne.Najważniejsze źródła wsparcia to Fundusz Spójności oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR). O ile szanse na dofinansowanie z FS mają jedynie duże inwestycje o wartości ponad 10 mln EURO, to z ZPORR skorzystać mogą mniejsze projekty, których wartość wyniesie od 0,5 do 2 mln EURO. Celem takiego działania jest zapewnienie wszystkim regionom Polski możliwości równomiernego rozwoju i modernizacji gospodarki, tworzenie konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektór...

Bliżej do Warszawy

Budowa drogi z Brochowa w kierunku Kampinosu, została rozpoczęta już kilka lat temu. Brak pieniędzy jednak wstrzymał inwestycję. Jej dokończenie to przede wszystkim skrócenie odległości oraz czasu wyjazdu na trasę warszawską całej północnej części powiatu, która ominie Sochaczew, a zwłaszcza Chodaków. Ważne jest też stworzenie możliwości dojazdu do mostu w Wyszogrodzie jadącym od Warszawy, oraz stworzenie obwodnicy Kampinoskiego Parku Narodowego. Podstawowym warunkiem jest jednak dokończenie budowy. Na dzień dzisiejszy z 8 km odcinka wybudowano ok. 5,5 km z dwóch przeciwległych stron, a wydano na to ze Skarbu Państwa już ok. 4 mln zł. Pozostało do dokończenia 2,5 km – 1.625 metrów na terenie powiatu sochaczewskiego i 625 metrów w warszawsko – zachodnim.Wystąpienie starosty Józefa Gołębiowskiego i ...

Pieniądze UE na sport i szkolenia

W przyszłym roku obchodzić będziemy „Europejski Rok Edukacji przez Sport”. W związku z tym Komisja Europejska ogłosiła konkurs, którego głównymi celkami jest promowanie sportu. Szerzenie idei wolontariatu i nieformalnej edukacji, upowszechnieni dobrych wzorców integracji społecznej przez sport, oraz badania problemów dotyczących sportu. Na dofinansowanie tych projektów przeznaczono łącznie kwotę 6,5 mln EURO, z czego 20 proc. na projekty lokalne. Dofinansowanie może dochodzić do 50 proc. projektu, a jego wartość wynieść od 20 do 100 tys. EURO. Jak widać, większe szanse mają duże projekty, może wspólne dla kilku samorządów. Termin składania wniosków upływa 1 października br. i 1 marca 2004, w zależności od czasu rozpoczęcia projektu.Z kolei Polska Agencja Przedsiębiorczości będzie udzielać...

400 tysięcy na drogę

Piątego sierpnia powiat sochaczewski odwiedziła grupa kontrolerów Unii Europejskiej. Chodziło o wykorzystanie funduszy przyznanych przez Unię w ramach programu SAPARD na modernizację drogi Brzozów - Iłów. Odcinek o długości 1.620 metrów kosztował 940 tysięcy złotych, z czego 40 proc. czyli 376 tysięcy to pieniądze unijne. Zasada finansowania takich inwestycji polega na tym, że najpierw inwestor pokrywa całość kosztów, a po pozytywnym wyniku kontroli wydanych środków funduszu otrzymuje swoją część. Sochaczewska kontrola, po sprawdzeniu dokumentów oraz wizycie na placu budowy nie ujawniła żadnych niedociągnięć, już w najbliższym czasie można się więc spodziewać refundacji. Ważne jest chyba także to, że prawidłowe i terminowe wykorzystanie pieniędzy unijnych może pomóc w otrzym...

15.000 kary za transport bez zezwoleń

Zgodnie z obowiązująca od dwóch lat ustawą o transporcie drogowym wszyscy prowadzący zarobkowy transport drogowy w zakresie przewozu osób lub rzeczy muszą posiadać licencję. Ponadto wszyscy przedsiębiorcy wykonujący przewozy na potrzeby własne od dnia 1 stycznia 2002 r. winni posiadać zaświadczenia wydawane zgodnie z ustawą. Z dniem 30 czerwca minął termin składania wniosków o wydanie licencji w zakresie przewozu osób. Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego przyjmuje nadal te wnioski, należy się jednak pospieszyć z ich składaniem. 30 września mija z kolei następny termin – składania wniosków na licencję na przewóz rzeczy.W pierwszej połowie roku wydano dopiero 5 licencji na krajowy przewóz osób, 26 licencji na krajowy przewóz rzeczy oraz 57 zaświadczeń przewozów na potrzeby własne. Wielu z na...