starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

Aktualności

Obradował Zarząd Powiatu

* Na ostatnim posiedzeniu styczniowym Zarząd Powiatu podjął decyzję o przystąpieniu do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy mostów na rzece Utracie w ciągu ulicy Młynarskiej. Spowodowane to zostało pozytywną opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przygotowanej przez powiat i przyjętej pozytywnie przez mieszkańców Chodakowa koncepcji odbudowy. Realizację tej koncepcji obiecał na spotkaniach starosta Józef Gołębiowski.* Przyjęto uchwały w sprawie ustalenia kwot dofinansowania projektów stypendialnych dla poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych i wysokości stypendiów dla studentów oraz zmiany Powiatowej Komisji Stypendialnej. * Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek Wydziału Gospodarki Mieniem o wymianę pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ziemowita. St...

Zgoda konserwatora na propozycje starosty

Płocka delegatura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nadesłała do Starostwa Powiatowego opinię wykonaną w Dziale Ekspertyz i Analiz Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, a dotyczącą przebudowy dwóch mostów przy ul. Młynarskiej na rzece Utracie.Ze względu na bezpośrednie położenie mostów w sąsiedztwie zespołu młyńskiego, który został wpisany do rejestru zabytków, wszelkie prace budowlano – remontowe, które mogą wpłynąć na wygląd otoczenia zespołu zabytkowego oraz widok na ten zabytek, wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Most zbudowany w 1928 roku przez Zygmunta Repsza, ówczesnego właściciela młyna, służył do komunikacji drogowej i pieszej oraz był wyposażony w zastawki, które służyły do piętrzenia wody w Utracie (d...

Mniejsze stypendia

Dyrektor Wydziału Oświaty Marek Fergiński przedstawił na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu propozycję ustalenia kwot dofinansowania projektów stypendialnych dla poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych oraz wysokość stypendiów dla uczniów i studentów. Pomimo wszelkich przez powiat dopełnionych formalności, kwoty przyznanych dotacji stypendialnych zostały w województwie mazowieckim znacznie obniżone, a wszelkie obiecywane wcześniej terminy przekroczone. Dlatego Zarząd Powiatu zmuszony był do zmiany zasad przyznawania stypendiów. Dla 492 uczniów z powiatu sochaczewskiego województwo przeznaczyło na 8 miesięcy (od listopada do czerwca) 464.500 zł, czyli miesięcznie po 118 złotych na ucznia. Zgodnie z pierwotnymi ustaleniami z MENiS wnioskowano o 590 tysięcy złotych. Warunki spełniło 37 uczniów z ZSOg., 64 – ZS CKP, 175 R...

Zarząd Powiatu ogłosił przetarg na sprzedaż działek

ZARZĄD POWIATU SOCHACZEWSKIEGO 96 - 500 Sochaczew, ul. Piłsudskiego 65 Tel. (0-46) 862-27-00, faks (0-46) 862-32-11 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż: prawa własności działek wg zestawienia. Działki te stanowią własność Powiatu Sochaczewskiego. Organizator informuje jednocześnie, iż w dziale III i IV KW brak jest wpisów w księdze wieczystej tzn. nieruchomości są wolne od obciążeń. Przetargi odbędą się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z dnia 22 września 2004 r.). Dodatkowych informacji na temat sprzedawanych nieruchomości udziela Pan Krzysztof Żyżyński w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, pok. Nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 900 - 1500, tel.: (0-46) 862-27...

Głównie dla oświaty

Spośród 4 milionów 200 tysięcy złotych wydanych w latach 2003 - 2004 na powiatowe inwestycje najwięcej pochłonęły inwestycje oświatowe. Z tej sumy 909 tysięcy to pieniądze pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Załuskowie pochłonęła 880 tysięcy złotych, budowa kotłowni olejowych z wymianą sieci centralnego ogrzewania w budynkach dydaktycznych i internatach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 645 tysięcy, docieplenie ścian budynku głównego, łączników oraz sali gimnastycznej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego – 421 tysięcy złotych.Za 133 tysiące wykonano wymianę okien w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Ziemowita, za 65 tysięcy wymianę okien i rem...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniach 17 i 20 stycznia Zarząd dokonywał dalszej analizy stopnia zatrudnienia w administracji, w tym także administracji i obsłudze oświaty. Spowodowane to zostało między innymi decyzją Ministra Finansów o przyznaniu subwencji oświatowej na rok 2005 w wysokości 22 milionów 211 tysięcy złotych. W stosunku do przyjętej w budżecie powiatu, podanej wstępnie przez Ministra Edukacji Narodowej sumy 23 milionów 941 tysięcy złotych jest to brak jednego miliona 730 tysięcy złotych. Na posiedzenia przybyli kolejno dyrektorzy szkół i placówek – ZS Ogólnokształcących im. F. Chopina – Mirosław Szczepanowski, ZS RCKU – Dariusz Miłkowski, ZS im. J. Iwaszkiewicza – Marek Kwiatkowski, ZS CKP – Michał Jędrzejewski, ZSR Teresin – Stanisław Wójcik, Zespołu Szkół Specjalnych – Hanna ...

Dukatowa Gala

W gościnnych salach „Chabrowego Dworku” w Serokach zostały wręczone Znaki Promocyjne „Sochaczewski Dukat”. Zgodnie z Regulaminem, Kapituła przyznała je w I edycji tego konkursu firmom spełniającym wysokie wymagania. Wyroby powinny kojarzy się z regionem i miejscem, w jakim są wytwarzane, być w ciągłej sprzedaży i ogólnie dostępne, wytworzone i promowane zgodnie z zasadą „przyjazny dla środowiska”, powinny być rozpoznawalne, kojarzone z konkretnym wytwórcą i promować region, w który powstały. Tegorocznymi laureatami konkursu zostali – PPH „Kuznocin” Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Kłoszewski za „Szynkę Kuznocińską”, która charakteryzuje się niepowtarzalnym smakiem i aromatem, jest bez konserwantów i dodatków chemicznych, a swój smak zawdzięcza specjalnemu, w...

Smacznie i pożytecznie

Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przypomina, że w roku 2005 przeprowadzona zostanie akcja promocyjna „Przez podniebienie do serca, czyli podróże kulinarne po Ziemi Sochaczewskiej”. Inspiracją rozpoczęcia prac nad projektem był ogólnopolski konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, którego etap regionalny odbył się podczas Dożynek Wojewódzkich w Sochaczewie, natomiast finał miał miejsce na Międzynarodowych Targach „Polagra” w pawilonie produktu lokalnego i regionalnego. Jak zauważyli uczestnicy konkursu, organizatorzy, jury, a przede wszystkim publiczność, kulinarne specjały są doskonałym ambasadorem regionów, gmin czy miejscowości. Promocja potraw, nalewek, przetworów często jednoznaczna jest z promocją regionu. Nie ma chyba Polaka, który nie zna góralskiego oscypka, toruńskiego piernika, krakow...

Powiatowa kasa

Powiatowi radni 30 grudnia ubiegłego roku 16 głosami za, przy jednym przeciwnym i dwóch wstrzymujących się przyjęli budżet powiatu sochaczewskiego na rok 2005. Jak zgodnie twierdzili radni i starosta Józef Gołębiowski, nie jest to budżet marzeń, lecz raczej konieczności. W budżecie przyjęto dochody w wysokości 44.940.896 zł, co stanowi 117,4 proc. dochodów 2004 roku. Na dochody te składają się dochody własne – 14.901.379 zł, w tym udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych – 6.972.594 zł, dochody z opłat – 2.415.260 zł. Najwięcej zastrzeżeń, zarówno radnych, jak i Regionalnej Izby Obrachunkowej, budziło wykonanie zaplanowanego do sprzedaży majątku powiatu o wartości 4.950 tys. zł w postaci działki przy ul. Gawłowskiej, terenu o powierzchni 2,7 ha przy obwodnicy oraz ze sprzedaży budy...

Mazowsze wczoraj i dziś

Dziewięć szkół z powiatu sochaczewskiego zgłosiło swój udział w IXedycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza. Konkurs, organizowany przez Urząd Marszałkowski oraz powiatowe wydziały oświaty, ma na celu pogłębienie przez wiedzy uczniów wiedzy historycznej o swojej „małej Ojczyźnie”. Wiodącym tematem historycznym tegorocznej edycji jest „Mazowsze wczoraj i dziś”., a mogą brać w niej w dwóch kategoriach – plastycznej i fotograficznej udział uczniowie wszystkich szkół podatkowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nagrody i wyróżnienia funduje Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz starostowie powiatów, a oprócz nagród pieniężnych przewidziano też rzeczowe – sprzęt audiowizualny, sportowy i fotograficzny oraz interesujące publikacje.Wśród szk&...