starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Cyberbezpieczny Samorząd Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rady Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

Rusza kwalifikacja wojskowa – w powiecie sochaczewskim dopiero w kwietniu

01-02-2024 08:50

A A A

1 lutego na terenie całego kraju rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Potrwa ona do 30 kwietnia br. wezwanych przed komisję może być nawet 230 tys. osób, nie tylko nastolatków. Na terenie powiatu sochaczewskiego odbędzie się w dniach - od dnia 4 do dnia 26 kwietnia 2024 r. i obejmie około 500 osób. Kwalifikacja przeprowadzona będzie, jak w latach poprzednich w siedzibie Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 101 w Chodakowie.

 

Celem kwalifikacji wojskowej jest „wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18. rok życia". Mimo braku zasadniczej służby wojskowej, armia prowadzi kwalifikację.

 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. podlegają: mężczyźni urodzeni w 2005 r.; mężczyźni urodzeni w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby, które w latach 2022 - 2023,:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolność, o której mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

- kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.60 ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

- osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

 

Osoba stawiająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawiają wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości oraz dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe. Z kolei Powiatowej Komisji Lekarskiej przedstawiają posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy. Natomiast szefowi wojskowego centrum rekrutacji muszą przedłożyć dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej lub osoba ubiegająca się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej przedstawia wójtowi (burmistrzowi, miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości; dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe; powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, o której mowa w art.62 ust.3 ustawy, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art.62 ust.4 ustawy; szefowi wojskowego centrum rekrutacji – wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. W razie niemożności stawienia się w wyznaczonym terminie są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody. Obowiązek ten trwa do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 60 lat życia.

 

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt, burmistrz (prezydent miasta) z urzędu lub na wniosek przewodniczącego PKL lub Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Terminy kwalifikacji wojskowej poszczególnych gmin:

Miasto Sochaczew: 4 – 11 kwietnia 2024

Gmina Brochów: 12 kwietnia 2024

Gmina Rybno: 15 kwietnia 2024

Gmina Nowa Sucha:15 - 16 kwietnia 2024

Gmina Teresin: 16 – 18 kwietnia 2024

Gmina Młodzieszyn: 19 kwietnia 2024

Gmina Sochaczew: 22 – 24 kwietnia 2024   

Gmina Iłów: 24 – 25 kwietnia 2024

Kobiety: 26 kwietnia 2024   

 

 

ZOBACZ GALERIE