starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA Wersja kontrastowa

Obradował Zarząd Powiatu

15-07-2003 00:00

A A A

Uchwały
Zarząd 10 lipca przyjął uchwałę w sprawie procedury prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym powiatu sochaczewskiego. Pierwszym krokiem, rozpoczynającym te prace, było powołanie zespołu koordynującego. W jego skład weszli starosta i jego zastępca, przewodniczący Rady Powiatu, członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy promocji i rozwoju gospodarczego powiatu, przewodniczący komisji Rady – Budżetowej oraz Rozwoju Gospodarczego, Mienia Publicznego i Promocji, skarbnik, sekretarz i dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem. Pierwszymi zadaniami zespołu będzie przygotowanie opracowania zasad oceny inwestycji, które zatwierdzi Rada Powiatu. Zespół zbierał i analizował będzie wnioski inwestycyjne, które określą czas trwania inwestycji oraz jej koszty, określał ich priorytety, przygotowywał propozycje do kolejnych budżetów powiatu. Podyktowane jest to głównie rysującymi się możliwościami pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej. Uchwała w sprawie WPI obowiązywać będzie 4 lata, po których zostanie opracowana ocena wyników tej formy planowania inwestycji.
Po otrzymaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w stosunku do proponowanych przez komisję konkursową kandydatur, Zarząd postanowił przedłużyć na kolejne pięć lat pełnienie obowiązków dyrektora Liceum Profilowanego w Iłowie p. Jadwidze Jakubowskiej, oraz powierzyć na ten sam okres obowiązki dyrektora ZS RCKU p. Dariuszowi Miłkowskiemu.
Decyzje
Postanowiono upoważnić dyrektora Wydziału Oświaty i Sportu do wystąpienia do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o dodatkową dotację z 1 proc. rezerwy MENiS w ramach programu pilotażowego „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, które realizowane byłoby od 1 września br. przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sochaczewie, pod warunkiem pozytywnej opinii ministra W tym roku na ten program potrzeba 69 tysięcy złotych.
Rzecznik Starostwa Powiatowego Andrzej Wach