starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING Wersja kontrastowa

Przekształcenie niepublicznych szkół

17-01-2019 10:08

A A A

Przekształcenie niepublicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w niepublicznego czteroletnie liceum ogólnokształcące i niepublicznego czteroletniego technikum w niepubliczne pięcioletnie technikum

 

W celu przekształcenia szkoły osoba prowadząca dotychczasowe niepubliczne trzyletnie liceum  ogólnokształcące lub dotychczasowe niepubliczne czteroletnie technikum, w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. winna przedłożyć do Starostwa Powiatowego w Sochaczewie:

  • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w niepublicznym czteroletnim liceum ogólnokształcącym lub niepublicznym pięcioletnim technikum, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
  • statut odpowiednio niepublicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego lub niepublicznego pięcioletniego technikum, dostosowany do przepisów ustawy – Prawo oświatowe,
  • wskazanie miejsca/miejsc prowadzenia niepublicznej szkoły wraz z informacją o warunkach lokalowych, zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a w przypadku technikum - także możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu, oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów w terminie, niepubliczne trzyletnie liceum ogólnokształcące lub niepubliczne czteroletnie technikum ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.

JST w terminie do dnia 10 sierpnia 2019 r. dokonuje zmiany wpisu na podstawie złożonych dokumentów.

 

PONIŻEJ POTRZEBNE WNIOSKI

Wniosek o wpis/zmianę wpisu w ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych --> tu kliknij

 

Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole --> tu kliknij

 

Informacja o warunkach lokalowych --> tu kliknij

 

 

ZOBACZ GALERIE