starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Cyberbezpieczny Samorząd Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rady Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN SPROSTOWANIA Wersja kontrastowa

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

A A A

 

 

„Rozbudowa oraz remonty odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu sochaczewskiego” 

Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Kwota dofinansowania: 5 542 918,76 zł

Zakres robót obejmuje m.in.:

 1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Żdżarów-Rybno na odcinku 4+720 – 5+129,02 dł. 0,409 km (gm. Sochaczew);
 2. Usunięcie kolidujących drzew i krzewów,
 3. Roboty rozbiórkowe (nawierzchnie, elementy drogowe),
 4. Roboty ziemne (wykopy, nasypy),
 5. Wykonanie warstw podbudowy nawierzchni drogowych,
 6. Wykonanie nawierzchni i elementów drogowych,
 7. Oznakowanie pionowe,
 8. Oznakowanie poziome,
 9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery zabezpieczające ruch pieszych),
 10. Roboty wykończeniowe (humusowanie i obsianie terenu trawą),
 11. Przebudowa rurociągu kablowego i kabli IDM,
 12. Przebudowa kabli ziemnych OPL-SA,
 13. Usunięcie kolizji urządzeń energetycznych.
 14. Remont drogi powiatowej nr 3808W Iłów-Załusków-Aleksandrów w km 0-015 – 0+840 i 0+882 – 5+275 dł. 5,218 km;
 15. Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm, z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 3,
 16. Wykonanie warstwy wyrównawczo-klinującej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 3 w ilości średnio 150 kg/m2, po uprzednim oczyszczeniu  i skropieniu istniejącej nawierzchni bitumicznej,
 17. Remont zniszczonych krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie stabilizacji cementem grub. 10 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego grub. 20 cm,
 18. Profilowanie oraz uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym grubości 10 cm,
 19. Oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów przydrożnych.

 

„Rozbudowa, przebudowa oraz remonty odcinków dróg powiatowych

na terenie powiatu sochaczewskiego”

Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Kwota dofinansowania: 7 014 206,19 zł

Zakres robót obejmuje m.in.:

 1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3805W Brochów – Strojec w miejscowościach Janów
  i Brochów:
 2. rozbudowa drogi na odcinku o dług. 1 077 mb od km 0+000 do km 1+077,
 3. wykonanie nowej geometrii i konstrukcji drogi w dostosowaniu do obowiązujących przepisów (dla drogi klasy Z) w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu wraz
  z rozwiązaniami konstrukcyjnymi w zakresie elementów korony drogi,
 4. wykonanie chodników,
 5. budowa i przebudowa zjazdów z drogi na posesje przyległe (w granicach projektowanego pasa drogowego),
 6. wykonanie kanalizacji deszczowej,
 7. przebudowa oświetlenia drogowego,
 8. usunięcie drzew i krzewów kolidujących z elementami drogowymi i infrastrukturalnymi,
 9. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
 10. Przebudowa drogi powiatowej nr 3827W Dębówka – Zielonka – Etap II:
 11. przebudowa drogi na odcinku Teresin Gaj - Zielonka o dług. 558,46 mb w km proj. 0+564,88 – 1+123,34;
 12. usunięcie karp i krzaków;
 13. roboty ziemne;
 14. wykonanie przepustów pod drogą oraz zjazdami;
 15. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ulepszenie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem;
 16. wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego;
 17. skropienie warstw emulsją;
 18. wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego;
 19. wykonanie nawierzchni na zjazdach;
 20. plantowanie skarp z obsianiem trawą;
 21. uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym;
 22. oznakowanie pionowe i poziome.
 23. Remont drogi powiatowej nr 3828W na odcinku Jeżówka – Skotniki:
 24. remont drogi na odcinku o dług. 554,5 mb od km 0+006,50 do km 0+561;
 25. sfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej;
 26. usunięcie ziemi urodzajnej z poboczy;
 27. wykonanie obramowania jezdni przy użyciu oporników betonowych;
 28. wybudowanie asfaltowych warstw konstrukcyjnych jezdni;
 29. wykonanie poboczy gruntowych wzmocnionych warstwą kruszywa łamanego;
 30. odmulenie istniejących rowów drogowych.