starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Komunikacja i Transport Geodezja Rolnictwo, Leśnictwo i Ochrona Środowiska Stowarzyszenia Zwykłe Architektura i Budownictwo Kolejka Patronat Honorowy Starosty Sochaczewskiego Wersja kontrastowa

Stowarzyszenia Zwykłe

A A A

Stowarzyszenia zwykłe – rejestracja

 

Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe nieposiadające osobowości prawnej (art. 40-43 ustawy). Od 20 maja 2016 r. stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

Stowarzyszenie zwykłe nie może (art. 42):

 • powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
 • zrzeszać osób prawnych,
 • prowadzić działalności gospodarczej,
 • prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
Może także otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Zgodnie z art. 40 ust. 1b ustawy, każdy członek stowarzyszenia zwykłego odpowiada
za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie
z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

Warunki niezbędne do założenia stowarzyszenia

Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć co najmniej 3 osoby, które:

 • uchwalają regulamin działalności stowarzyszenia, który pełni taką rolę jak statut w stowarzyszeniu zarejestrowanym, określający w szczególności jego nazwę, cel lub cele, teren, siedzibę i środki działania, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego
 • wybierają przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe,
 • wybierają zarząd, wówczas regulamin określa również tryb wyboru, uzupełniania składu, kompetencje czy warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.

Zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Składane dokumenty:

 1. Regulamin działalności.
 2. Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy założycieli oraz oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawieniu praw publicznych.
 3. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu.
 4. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ.
 5. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego;
 6. Protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami: o powołaniu stowarzyszenia zwykłego wraz ze wskazaniem adresu jego siedziby, o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia, o wyborze przedstawiciela albo zarządu, o wyborze organu kontroli wewnętrznej.
 7. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji. Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis albo uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek organu nadzorującego lub prokuratora o zakaz założenia stowarzyszenia zwykłego.

Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów sprzed 20 maja 2016 roku – obowiązane są dokonać wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5,  w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

 

Podstawa prawna

- ustawa z  dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,

- rozporządzenie MSWIA z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów

Opłata skarbowa:

 1. Złożenie dokumentów o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego oraz wpis do wewnętrznej ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie.
 1. Opłata skarbowa za zaświadczenie o wpisie do ewidencji – 17 zł. - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Opłatę skarbową wnosi się;

- na rachunek bankowy starostwa: 16 9011 0005 0013 1313 2000 0040

- w kasie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

 

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych od 20 maja 2016 r. - zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

Załączniki do pobrania

 

 

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Organizacyjny
Starostwa Powiatowego w Sochaczewie
ul. M.J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew,
pokój nr 209, telefon (46) 864 18 52
e-mai: acwiek@powiatsochaczew.pl