starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Cyberbezpieczny Samorząd Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rady Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN SPROSTOWANIA Wersja kontrastowa

RODZINY ZASTĘPCZE

A A A

RODZINY ZASTĘPCZE

 

Zostań rodziną zastępczą

Chcesz zostać rodziną zastępczą? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie zaprasza na szkolenie.

Informujemy, że w I połowie kwietnia br. rozpoczyna się szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe. Szkolenie ma charakter nieodpłatny i odbywać się będzie w siedzibie PCPR w Sochaczewie przy ulicy Piłsudskiego 65.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny (46) 864 18 01. Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia oraz rodzinnej opieki zastępczej można uzyskać również w siedzibie PCPR w Sochaczewie w godzinach:

Poniedziałek 8.00-18.00

Wtorek-Piątek 8.00-16.00

Informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

 

 

 

 Możliwość uzyskania dodatku wychowawczego

1.04.2016 r. wejdzie w życie zmiana przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dokonana ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Powołana zmiana wprowadza możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w wysokości 500 zł miesięcznie.

W związku z powyższym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie informuje rodziny zastępcze zamieszkałe na terenie powiatu sochaczewskiego, o możliwości uzyskania dodatku wychowawczego, który będzie przysługiwał na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia umieszczone w rodzinie zastępczej, niezależnie od dochodu – po złożeniu stosownego wniosku.

Wnioski w sprawie przyznania dodatku wychowawczego przyjmowane będą w tutejszej instytucji od 1.04.2016 r.

UWAGA! W przypadku złożenia wniosku o przyznanie dodatku wychowawczego w terminie 3 miesięcy od daty wprowadzenia zmiany do ustawy tj. w terminie do 30 czerwca 2016 r., prawo do dodatku wychowawczego zostanie ustalone od 01 kwietnia 2016 r. (oznacza to, iż rodzina zastępcza, która złoży wniosek w tym terminie otrzyma wyrównanie od miesiąca kwietnia 2016 r.). W przypadku złożenia wniosku w sprawie dodatku wychowawczego po tym terminie, prawo do dodatku wychowawczego będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Wszelkich informacji dotyczących przyznawania i realizacji w/w świadczenia udzielają pracownicy PCPR w Sochaczewie, w siedzibie przy ul. Piłsudskiego 65 pok. 21 (parter) lub pod numerem telefonu (46) 864 18 06.

Wniosek do pobrania jest na stronie internetowej www.powiatsochaczew.pl. w zakładce Rodziny Zastępcze oraz w siedzibie PCPR (parter, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie).

 WNIOSEK DO POBRANIA PONIŻEJ

WNIOSEK

 

 

 

 

KAMPANIA PROMUJĄCA RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE W POWIECIE SOCHACZEWSKIM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie rozpoczyna kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze w powiecie sochaczewskim.

Głównym celem kampanii jest poszukiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci, którym rodzice naturalni nie są w stanie zapewnić opieki i wychowania. By jednak podjąć świadomą decyzję o byciu rodzicem zastępczym, należy poznać czym w istocie jest rodzicielstwo zastępcze.

Co to jest rodzicielstwo zastępcze?

Rodzicielstwo zastępcze to forma tymczasowej opieki nad dzieckiem, które z różnych względów nie może wychowywać się w rodzinie naturalnej.

Ważne jest, aby mieć świadomość, iż taki stan rzeczy jest przejściowy, albowiem podstawowym założeniem systemu pieczy zastępczej jest dążenie do powrotu dziecka do rodziny naturalnej albo do przysposobienia dziecka.

Dziecko może przebywać w rodzinie zastępczej nie dłużej niż do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości. Pobyt może być jednak wydłużony po spełnieniu przesłanek ustawowych nie dłużej niż do 25 roku życia.

Rodzina zastępcza może być:

 • spokrewniona (wstępni tj. babcia, dziadek

lub rodzeństwo dziecka)

 • niezawodowa
 • zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję

pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna.

 

Kto może pełnić funkcje rodziny zastępczej?

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku, jeżeli spełniają następujące warunki:

1. dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczejnależy przez to rozumieć zdolność rodziny zastępczej do ponoszenia odpowiedzialności za dziecko i zabezpieczenia jego interesów wykazane podczas procesu kwalifikacyjnego oraz ich dotychczasowym funkcjonowaniem w środowisku i życiu codziennym;

2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona z kręgu osób mogących sprawować pieczę zastępczą wyłączone zostały osoby, które są lub były pozbawione władzy rodzicielskiej, władza została im ograniczona lub zawieszona w stosunku do ich własnych dzieci

3. wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnegokrąg osób zobowiązanych do alimentacji wynika z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ważne jest jednak to by obowiązek alimentacyjny był potwierdzony wyrokiem sądu lub zawartą ugodą;

4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych- zdolność do czynności prawnych to zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Osoba mająca zdolność prawną może dokonywać we własnym imieniu czynności prawnych mających na celu powstanie, zmianę lub ustanie stosunku prawnego. Pełną zdolność nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletniości. Nie posiadają zdolności do czynności prawnej osoby, które nie ukończyły lat 13, oraz ubezwłasnowolnione całkowicie. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat 13, oraz ubezwłasnowolnione częściowe. W związku z powyższym osoba która nie posiada zdolności do czynności prawnych, bądź zdolność jest ograniczona nie mogą pełnić funkcji rodziny zastępczej.

5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

- zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz

- opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym; Opinię tę może nieodpłatnie wydać psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

6. mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – z zapisu tego wynika, iż pieczę zastępczą mogą sprawować oprócz obywateli polskich cudzoziemcy, ważne jest to by przebywali na terenie Polski;

7, zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Oceny warunków bytowych i mieszkaniowych dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej.

8. pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

 

Poza wyżej wymienionymi warunkami ważnym z wymogów w stosunku do rodzin zastępczych niezawodowych jest posiadanie przez co najmniej jedną z osób tworzących tę rodzinę stałego źródła dochodów.

 

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej muszą ukończyć szkolenia dla rodzin zastępczych. Szkolenia dla kandydatów są organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie w siedzibie ośrodka. Szkolenia te są nieodpłatne.

Celem szkolenia jest: pogłębianie wiedzy na temat pedagogiki i psychologii dziecka oraz zwiększanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych; poszerzanie świadomości na temat trudności w przeżywaniu przez dziecko rozstania z rodziną biologiczną; uzyskanie informacji na temat więzi dziecka z rodziną biologiczną i obowiązek umożliwiania kontaktu dziecka z najbliższymi.

 

Kiedy zostaje się rodziną zastępczą?

Po spełnieniu wszystkich warunków oraz ukończeniu szkolenia kandydaci na rodzinę zastępczą składają wniosek o ustanowienie ich rodziną zastępczą we właściwym sądzie opiekuńczym. Sądem takim jest sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania rodziców biologicznych.

Podczas rozprawy sąd bada czy zachodzą przesłanki do pozbawienia, ograniczenia czy zawieszenia władzy rodzicielskiej rodziców biologicznych oraz czy dla dobra dziecka właściwym jest umieszczenie go w rodzinie zastępczej.

Sąd podejmuje decyzję wydając postanowienie.

 

GDY JUŻ JESTEŚMY RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

 

Mamy uprawnienia ale też i obowiązki!

Jakie obowiązki spoczywają na rodzinie zastępczej?

Najważniejszym obowiązkiem jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania, co przejawiać się ma w:

 1. traktowaniu dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
 2. zapewnianiu dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
 3. zapewnianiu kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych;
 4. zapewnianiu rozwoju uzdolnień i zainteresowań;
 5. zaspokajaniu jego potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych;
 6. zapewnianiu ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
 7. umożliwianiu kontaktów z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej – Bardzo ważnym zadaniem spoczywającym na rodzinie zastępczej jest umożliwieni i podtrzymywanie kontaktów z rodzicami biologicznymi, rodzeństwem jak i członkami dalszej rodziny np. dziadkami, z którymi dziecko chciałoby mieć kontakt. Rodzina zastępcza powinna akceptować rodzinę naturalną dziecka i jego pochodzenie. Pielęgnowanie pamiątek z domu rodzinnego, które dziecko posiada np. zdjęcia rodziców, rzeczy z domu rodzinnego, które są dla niego cenne i stanowią część jego tożsamości.

 

Ten najważniejszy obowiązek spoczywa na rodzinie zastępczej od chwili faktycznego umieszczenia dziecka w tej rodzinie.

Ponadto rodzina zastępcza jest zobowiązana do stałej współpracy z Sądem opiekuńczym jak i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie jako organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Warto podkreślić, iż na wniosek rodziny zastępczej może zostać ona objęta opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który pomaga w sposób prawidłowy wywiązywać się z nałożonych obowiązków.

 

Jakie uprawnienia przysługują rodzinie zastępczej?

 Rodzina zastępcza ma wiele uprawnień związanych z pełnieniem swojej funkcji. Należą do nich:

 • możliwość nieodpłatnego skorzystania z pomocy psychologa, prawnika na terenie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie;
 • uzyskanie pomocy finansowej tj. świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Wysokość tego świadczenia zależy od tego czy jest to rodzina spokrewniona (tu wysokość świadczenia wynosi 660 zł)czy też jest to rodzina zawodowa, niezawodowa, czy też rodzinny dom dziecka (tu wysokość świadczenia wynosi 1000 zł).
 • Dodatkowo w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawnościrodzina zastępcza otrzymuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie.
 • możliwość uzyskania:
 • dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
 • świadczenia na pokrycie:
 1. niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo,
 2. kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo.

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka przysługują od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. Wyżej wskazane świadczenia są przyznawane na wniosek złożony przez rodzinę zastępczą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

 

Świadomość, odwaga, dobre serce, wiara w to, że swoją decyzją jesteśmy w stanie pomóc choćby jednemu dziecku, są pierwszym krokiem do podjęcia wyzwania jakim jest zostanie rodziną zastępczą.

 

Jeśli masz pytania, coś jest dla Ciebie niejasne, niezrozumiałe przyjdź czekamy na Ciebie

 tu nas znajdziesz:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOCHACZEWIE

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65

 to kontakt do nas:

46 864 18 01 lub 864 18 05