starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Cyberbezpieczny Samorząd Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rady Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN SPROSTOWANIA Wersja kontrastowa

Projekty

A A A

 

„Zakup samochodu osobowego – autobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością”

 

Powiat Sochaczewski otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”              na realizację projektu pod nazwą „Zakup samochodu osobowego - autobusu przystosowanego               do przewozu osób z niepełnosprawnością”.

Beneficjentem programu jest Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” z Łodzi z przeznaczeniem na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sochaczewie.

Kwota dofinansowania projektu ze środków PFRON   175 000,00 zł

Całkowita wartość projektu                                    271 830,00 zł

Zakup autobusu 17 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego przyczyni się do poprawy warunków życia poprzez likwidację barier transportowych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, zwiększenia aktywności społecznej oraz pełnoprawnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej.

 

 

 

Projekt: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Aby umożliwić i ułatwić zdalną edukację, jak największej liczbie uczniów i nauczycieli, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa w celu wsparcia szkół i placówek w działaniach w zmienionych warunkach organizacyjnych, w szczególności pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość uruchomiły projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.  

Powiat sochaczewski  przystąpił do tego Projektu i otrzymał w jego ramach dofinansowanie w wysokości 99 817,93 zł. Ze środków tych sfinansowano zakup70 laptopów wraz z oprogramowaniem i 14 drukarek dla sześciu powiatowych szkół i placówki oświatowej.

 

 

Projekt:

15 października 2018 roku Województwo Mazowieckie zawarło z Gminą Miasto Sochaczew umowę o dofinansowanie projektu „Sochaczewski Eko-bus”, przyznając dotację w wysokości 79,99 % wartości kosztów kwalifikowalnych. Wniosek o wsparcie projektu, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 [Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej; Typ projektów Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu)], został złożony w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w październiku 2017 r. Projekt przeszedł pomyślnie wszystkie etapy oceny uzyskując 96,43 % maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia i znalazł się na 1 miejscu wśród początkowo 2, a potem po zwiększeniu alokacji, 9 wybranych do dofinansowania projektów z całego Mazowsza (na konkurs wpłynęło 18 zgłoszeń).

Projekt jest kompleksowy, gdyż obejmuje:

 • Tablice dynamicznego rozkładu jazdy
 • Biletomaty stacjonarne,
 • Stanowisko sprzedaży i personalizacji okresowego biletu elektromobilnego,
 • Autobusy - 3 autobusy elektryczne (alternatywne źródło napędzania) i 2 spalinowe spełniające normę EURO 6,
 • 3 stanowiska ładowania akumulatorów,
 • Zakup i zainstalowanie 26 wiat przystankowych
 • Modernizacja Parkingów P+R poprzez oznakowanie i montaż 2 stojaków na rowery,
 • Wykonanie stałej organizacji ruchu na placu przed dworcem PKP,
 • Modernizacja ścieżki rowerowej - poprzez wyznaczenie i oznakowanie,
 • Montaż stojaka rowerowego przy Pl. Kościuszki.

 

Projekt poprawia dostępność do środków transportu publicznego/niezmotoryzowanego poprzez zmianę organizacji ruchu, przebudowę ścieżki rowerowej a przez to tworzy spójną siatkę połączeń na obszarze miasta oraz poza nim. Działania te przyczynią się do ułatwienia życia mieszańcom miasta oraz osobom przyjezdnym.

 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez transport publiczny oraz innych uciążliwości a w szczególności:

 • Zmniejszenie emisji CO2 i PM10
 • Zmniejszenie hałasu komunikacyjnego
 • Zmniejszenie natężenia ruchu na terenie objętym projektem
 • Zwiększenie spójności komunikacyjnej i transportowej województwa
 • Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów.

 

Projekt znajduje się na liście projektów podstawowych w programie rewitalizacji oraz jest zgodny z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Sochaczew, realizowany jest z 2 partnerami.

 

www.mapadotacji.gov.pl

 

Powiat Sochaczewski jest Partnerem w realizacji tego projektu.

 

 

_____________________________________________________

 

 

_____________

 „Zakup samochodu osobowego – mikrobusu 9-miejscowego, przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”

Powiat Sochaczewski otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zgłoszony w wystąpieniu projekt pn. „Zakup samochodu osobowego – mikrobusu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” dla Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” z Łodzi z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sochaczewie.

Projekt realizowany był w ramach obszaru D – na likwidację barier transportowych przewidzianego w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.

Wartość inwestycji wyniosła 148 092,00 zł, z czego kwotę 80 000,00 zł stanowią środki pozyskane z PFRON.

Cel projektu to:

- likwidacja barier transportowych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszaniu Wsparcie Społeczne "JA-TY-MY";

- zwiększenie dostępu WTZ dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu a także dostępu niepełnosprawnych uczestników do rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących tereny wiejskie;

- zapobieganie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych, kontakt ze społecznością lokalną, zapobieganie izolacji.

 

 

 

 

_______________

Projekt Zespołu Szkół Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Sochaczewie w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

Dnia 24 października 2019 roku powiat sochaczewski reprezentowany przez Jolantę Gonta – Starostę Sochaczewskiego i Tadeusza Głuchowskiego – Wicestarostę podpisał umowę z województwem mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

Przedmiotem umowy jest dofinansowanie przedsięwzięcia „Nowoczesny sprzęt podstawą kształcenia w zawodzie technik informatyk”, które realizowane będzie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Dzięki programowi szkoła otrzyma profesjonalny, nowoczesny sprzęt komputerowy multimedialny i projekcyjny. Inwestycja poprawi komfort kształcenia, pozwoli na organizację egzaminów zawodowych na odpowiednim poziomie i sprzęcie. Uczniowie otrzymają lepsze możliwości rozwijania umiejętności informatycznych. Zgoda na realizację do 31 grudnia 2019 roku.     

 

____________________________________________________

 

„Sochaczew (od)Nowa” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.  Przedsięwzięcie zgodnie z umową Partnerską z dnia 27.04.2017 r. realizowane jest przy udziale Gminy Miasto Sochaczew Lidera  projektu oraz przy współudziale Starostwa Powiatowego w Sochaczewie Partnera Projektu.

Głównym celem projektu jest zintegrowane działanie na rzecz społeczności lokalnej i gospodarki, w celu wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego, w tym ożywienie terenów nadrzecznych w Sochaczewie oraz aktywizacja społeczno-zawodowa. Cel projektu wpisuje się w Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Sochaczew 2017-2023.
W ramach realizacji projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

1.      Zagospodarowanie nadbrzeża Bzury etap II-V oraz modernizacja budynku przystani, w ramach których zostaną wybudowane bulwary rekreacyjne nad Bzurą oraz kawiarnia w miejscu dawnej przystani kajakowej.

2.      Termomodernizacja budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.


Wartość ogółem: 15.023.888,38 zł
Dofinansowanie: 6 291 425,70 zł, z czego:
Środki EFRR: 4 999 198,05 zł
Środki z budżetu państwa: 1 292 227,65 zł
% dofinansowania: 73,03 %
Wkład własny: 8.732.462,68 zł

_________________________________________________________

 

„Przebudowa dróg powiatowych: nr 3841W ul. Towarowej, nr 3842W ul. Sienkiewicza i nr 3846W ul. Księcia Janusza w Sochaczewie wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej           

dofinansowano ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej

Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019

dotacją w kwocie   1 632 891,00 zł

realizacja inwestycji - 2018 rok

 -----------------------------------------------------------------------

 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3804W ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie

- ETAP II”          

dofinansowano ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej

Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019

dotacją w kwocie   2 999 215,00 zł

realizacja inwestycji - 2018 rok

 

___________________

„Zakup samochodu 9–miejscowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”

5.09.2017 roku została podpisana umowa o zaliczkowe dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) a Powiatem Sochaczewskim. Przedmiotem umowy był zakup samochodu 9–miejscowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Wartość samochodu wyniosła 138 633,00 zł, w tym dofinansowanie PFRON-u 72 660,00 .

Nowy środek transportu w pełni zabezpieczy potrzeby przewozowe mieszkańców Domu do placówek zapewniających pomoc w zakresie nieświadczonym przez Dom (badania specjalistyczne, turnusy rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne) a wymaganych dla tych osób ze względu na stan ich zdrowia. Dzięki realizacji projektu poprawi się również komfort, bezpieczeństwo i wygoda podczas przewozu podopiecznych, w szczególności tych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

 

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019

 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3804W ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie - ETAP I” dofinansowano ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 dotacją w kwocie 2 074 531 zł realizacja inwestycji - 2017 rok.

 

 

WFOŚiGW

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie
 
 

2017 r. - Zakup specjalnych ubrań strażackich typu „NOMEX” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6.000,00 zł.

 „Zakup samochodu osobowego – mikrobusu 9-miejscowego, przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”

Powiat Sochaczewski otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zgłoszony w wystąpieniu projekt  pn. „Zakup samochodu osobowego – mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochaczewie, prowadzonego przez Gminę Miasto Sochaczew.

Projekt realizowany był w ramach obszaru D – na likwidację barier transportowych przewidzianego w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.

Wartość inwestycji wyniosła 136 500,00 zł, z czego kwotę 72 000,00 zł stanowią środki pozyskane z PFRON.

 

Efektem dofinansowania jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystanie z codziennego wsparcia w Środowiskowym Domu Samopomocy, co zapobiega ich izolacji i pozwala na pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Dzięki realizacji projektu osoby niepełnosprawne mają szansę przebywać w grupie rówieśniczej, co zapobiega ich wykluczeniu społecznemu.

 

 

 

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3835W Stara Sucha - Wikcinek - Kościelna Góra - ETAP I”    

 dofinansowano ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej

Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019

dotacją w kwocie 866 595,00 zł

realizacja inwestycji - 2016 rok

 

 

 
 

NFOŚiGW

Informacja o uzyskaniu dofinansowania ze środków NFOŚiGW w Warszawie


Powiat Sochaczewski informuje o uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wykonanie zadania pn:

Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie”

Wartość projektu:     4 563 960,57 zł;
Kwota dotacji:           1 227 861,00 zł;

Kwota pożyczki:        2 333 980,02 zł;
Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia 30.09.2016.

 

 

WFOŚiGW

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Dziecka w Giżycach dofinansowana
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 63.411,66 zł

www.wfosigw.plPowiat Sochaczewski informuje, iż uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Dziecka w Giżycach”. WFOŚiGW udzielił Powiatowi dotacji w kwocie 63.411,66 zł.


----------------------------------------------------------


Komunikat z 4 stycznia 2013 r.
Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW


Powiat Sochaczewski informuje, że w dniu 4.12.2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Powiatem Sochaczewskim na zadanie:
„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Dziecka w Giżycach”
Wartośc ogólna zadania: 157 930,80 PLN
Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 63 411,66 PLN w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Zakres prac to wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku na nową o lepszych właściwościach termoizolacyjnych wg wytycznych konserwatora zabytków.

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: www.wfosigw.pl

 

 

 

NFOŚiGW

Informacja o uzyskaniu dofinansowania ze środków NFOŚiGW w Warszawie


Powiat Sochaczewski informuje o uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wykonanie zadania p.n:

Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Załuskowie i Młodzieszynie”

Wartość projektu: 3 122 037,00 zł,
Kwota dotacji: 880 000,00 zł,
Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia 31.12.2013.


Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

 

Projekty unijne - Doom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie

 

1. „Adaptacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”
DZIAŁANIA 7.3 „Infrastruktura służąca pomocy społecznej” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013


Cel główny projektu:
Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym w powiecie sochaczewskim.

Projekt obejmował:
- budowę dwóch budynków odpowiednio: kuchni z jadalnią i budynku mieszkalnego dla pensjonariuszy oraz przystosowanie już istniejącego budynku, który przejął funkcję administracyjną. Budynki połączone są ze sobą za pomocą łącznika i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- wyposażeniu budynku: sali do rehabilitacji, magazynów (żywnościowego, chemicznego, odzieżowego), gabinetu zabiegowego wraz z salą z konsolką, pokoi mieszkalnych, kaplicy, oraz pokoju pro morte, sali do terapii, pomieszczeń działu gospodarczego, pomieszczeń kuchennych, terenu rekreacyjnego;
- wyrównanie terenu wokół budynków, wybudowanie drogi gospodarczej do części kuchennej i kotłowni od strony północno-wschodniej działki;
- wykonanie części rekreacyjnej dla pensjonariuszy wzdłuż zachodniej elewacji budynku mieszkalnego;
- wymiana ogrodzenia wraz z istniejącymi bramami i furtkami;
- wykonanie miejsc parkingowych.

W wyniku realizacji zadania powstał nowoczesny kompleks, spełniający wszelkie standardy dla tego typu placówek. W pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych (wykonane podjazdy i montaż windy) z bardzo dobrze wyposażonymi salami do rehabilitacji, terapii, gabinety specjalistyczne, przestronne pokoje mieszkalne dla pensjonariuszy, kaplica, kuchnia, stołówka, wydzielone miejsca dla administracji.

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%
Całkowita wartość projektu: 7 273 071,20 PLN
Kwota dofinansowania: 5 113 319,59 PLN
Beneficjent: Powiat Sochaczewski

Informacja w ramach promocji projektu DPS

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013"


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu


2. Przedmiotem projektu jest „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 „Promocja Gospodarcza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%
Wartość dofinansowania: 153.000.000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 180.000.000,00 zł
Beneficjent: samorządy województwa mazowieckiego


Celami Projektu BW są:
1) promocja gospodarcza Mazowsza poprzez:
a) utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych, zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza,
a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, a jednocześnie stanowiących podstawę regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej zgodnej z wymogami Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 roku ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej - INSPIRE,
b) opracowanie i wdrożenie mechanizmów, opartych na technologiach teleinformatycznych, ułatwiających jednostkom samorządu terytorialnego racjonalne zarządzanie przestrzenia geograficzną województwa mazowieckiego, w tym uaktywnienie rezerw terenowych oraz promocję terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą oraz lepsze wykorzystanie wewnętrznego i przestrzennego potencjału regionu, w tym lokalizację nowych inwestycji;
2) wparcie procesu przekształcania do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną Mazowsza oraz podniesienie na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych;
3) aktywizacja obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomości poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu oraz do systemu informatycznego wspomagającego formuowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.

Informacja w ramach promocji projektu Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 „Promocja gospodarcza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu


3. Przedmiotem projektu jest „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%
Wartość dofinansowania: 51.000.000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 60.000.000,00 zł
Beneficjent: samorządy województwa mazowieckiego


Celami Projektu EA są:
1) poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek poprzez:
a) uzyskanie wyższego poziomu standaryzacji, jednolitości i harmonijności rozwiązań w zakresie e-Administracji, a w konsekwencji automatyzację części procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów,
b) wdrożenie standardowych i jednolitych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji przestrzennej, gromadzonej na różnych poziomach administracji publicznej;
2) zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej;
3) usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez:
a) umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom korzystania z usług świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną (e-Government),
b) zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administracje publiczną na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Informacja w ramach promocji projektu Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu