starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Komunikaty SZS Kluby, Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, UKS Rejestracja Klubów Sportowych Druki do pobrania Wersja kontrastowa

Rejestracja Klubów Sportowych

A A A

Stowarzyszenia/Kluby Sportowe

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),
2) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 2261),
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn.zm),
4) rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 pażdziernika 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449)
5) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o Opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn.zm.),

Wymagane dokumenty: 
1. Wniosek o wpis do ewidencji.
2. Protokół z Zebrania Założycielskiego wraz z:
- uchwałą o powołaniu klubu,
- uchwałą o zatwierdzeniu statutu,
- uchwałą o wyborze Komitetu Założycielskiego,
- a także ewentualnie uchwałę o wyborze zarządu oraz uchwałę o wyborze organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej) w przypadku ich wyboru na zebraniu założycielskim.
3. Lista założycieli zawierająca:
- imię i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- miejsce zamieszkania,
- własnoręczne podpisy.
4. Lista obecności na Zebraniu Założycielskim z własnoręcznymi podpisami (min. 7 osób).
5. Informacja o adresie siedziby klubu.
6. Statut Klubu sporządzony w 2 egzemplarzach.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (II pok. 209) ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew.

Termin i sposób załatwienia:
Decyzję o wpisie do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.

Opłaty:
1) Wpis do ewidencji oraz wykreślenie (wydanie decyzji administracyjnej) uczniowskiego klubu sportowegi i klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o Opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn.zm.) podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł,
2) Wydanie zaświadczenia o wpisie uczniowskiego klubu sportowego i klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Starostę na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o Opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn.zm.) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. 
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65; 96-500 Sochaczew.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej powinien być dołączony przez wnioskodawcę do składanego wniosku.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Sochaczewskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Postępowanie po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji:
Po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji prowadzonej przez Starostę Sochaczewskiego należy zwołać Walne Zebranie oraz zgodnie z zapisami w Statucie dokonać wyboru władz Klubu. Po odbyciu ww. zebrania należy w ciągu 14 dni przesłać na adres Starostwa protokół z Walnego Zebrania oraz odpisy podjętych uchwał.

Istnieje możliwość wyboru zarządu i komisji rewizyjnej na I zebraniu założycielskim, w tym przypadku do wniosku należy dołączyć uchwałę o wyborze zarządu oraz uchwałę o wyborze organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej).

Wszelkie zmiany dotyczące władz, adresu siedziby oraz Statutu Klubu należy zgłaszać w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian. Tel: 46 864 18 52