starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Cyberbezpieczny Samorząd Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rady Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

RODO

A A A

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla klientów Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, adres siedziby: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65, kontakt mailowy: e-mail: starostwo@powiatsochaczew.pl tel. 046 864-18-40.
 2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie jest Kinga Oklińska.

W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie pod adresem e-mail: iodo@powiatsochaczew.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą co najmniej w jednym z poniżej wymienionych celów:

1) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;

3) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą ,przed zawarciem umowy;

4) ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą ,lub innej osoby fizycznej;

5) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

6) jeden lub większa liczba celów określonych przez Administratora, do których realizacji osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),

2) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),

3) przepisów prawa regulujących realizację danego celu.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

2) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

1) niezbędny do realizacji celu przetwarzania,

2) wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

3) w przypadkach kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 1. W związku z uczestnictwem w sesjach Rady Powiatu Sochaczewskiego, przetwarzane są dane osobowe (w tym wizerunek i głos) i są rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji on-line poprzez serwis www.youtube.com oraz nagrań wideo udostępnianych na stronie powiatu www.powiatsochaczew.pl i BIP Starostwa Powiatowego w Sochaczewie www.sochaczew-powiat.bip.org.pl
 2. W związku z udziałem w spotkaniach ze Starostą Sochaczewskim oraz w organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie okolicznościowych spotkaniach, naradach, konferencjach, konsultacjach, imprezach masowych, uroczystościach patriotycznych, jubileuszach, zawodach sportowych, imprezach rekreacyjnych itp. przetwarzane są dane osobowe, w tym wizerunki uczestników.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:

1) w przypadkach kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

2) żądać od administratora:

 1. a) dostępu do swoich danych osobowych,
 2. b) ich sprostowania,
 3. c) usunięcia,
 4. d) ograniczenia przetwarzania;

3) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

4) do przenoszenia swoich danych osobowych;

5) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

6) w przypadkach kiedy dane osobowe są pozyskiwane w sposób inny niż pozyskanie ich od Pani/Pana, do otrzymania informacji o źródle pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych oraz kategorii odnośnych danych osobowych;

- realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), czy archiwizacji.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

1) warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie i wynika z przepisów prawa lub zawartej umowy lub warunkiem zawarcia umowy, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niemożliwością prowadzenia Sprawy lub niemożliwością zawarcia umowy lub niemożliwością jej realizacji;

2) dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia Sprawy w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować dłuższym terminem prowadzenia sprawy. Jeżeli wynika to z przepisów prawa Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia Sprawy w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie mogą być pozyskane w sposób inny niż pozyskanie ich od Pani/Pana.

 1. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich z wyłączeniem danych osobowych (w tym wizerunku i głosu) zawartych w transmisjach i nagraniach filmowych z sesji Rady Powiatu Sochaczewskiego zamieszczanych w serwisie internetowym www.youtube.com
 3. Mówiąc o danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, należy rozumieć wszystkie zgromadzone zasoby informacyjne zawierające ten rodzaj danych niezależnie od ich postaci: papierowej czy elektronicznej.

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - --> treść