starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Godziny Pracy Urzędu Wydziały Starostwa Jednostki Podległe Regulamin Organizacyjny Starostwa Statut Powiatu Sochaczewskiego Wersja kontrastowa

Jednostki Podległe

A A A

Jednostki Podległe

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie
ul. marsz. J. Piłsudskiego 65, parter, 96-500 Sochaczew
tel.: 046 864 18 50, faks: 046 864 18 01
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej, należące do właściwości Starosty, z wyjątkiem tworzenia, łączenia, dzielenia, likwidacji jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wynikających z ustawy o pomocy społecznej, innych ustaw, przepisów wykonawczych i zawartych porozumień. Zadania realizowane bezpośrednio przez PCPR można ująć w grupy: Opieka nad rodziną i dzieckiem (rodziny zastępcze, placówki, integracja ze środowiskiem); rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych; pomoc dla cudzoziemców, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego; zadania realizowane przez inne jednostki powiatowe a nadzorowane merytorycznie przez PCPR (o ile funkcjonują w powiecie).

Adres strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP): pcprbip.powiatsochaczew.pl

Dom Pomocy Społecznej
ul. Wyszogrodzka 101
96-512 Młodzieszyn
tel.: 046 861 69 16, tel./faks: 046/863 55 07
Dom Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Powiatu o zasięgu ponadgminnym, przeznaczoną dla osób: w podeszłym wieku; przewlekle somatycznie chorych; niepełnosprawnych fizycznie.
Celem DPS-u jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych opiekuńczych, wspomagających, społecznych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu. W zakresie usług opiekuńczych placówka pomaga w podstawowych czynnościach samoobsługowych, (jeśli istnieje taka potrzeba), zapewnia pomoc w załatwianiu spraw osobistych (zakupy, pisanie listów, kontakty z rodziną, kontakty z urzędami ZUS, KRUS itp.), korzystanie z podstawowej opieki zdrowotnej, opieki specjalistycznej, w zapewnieniu sprzętu ortopedycznego (protezy, pieluchomajtki, aparaty słuchowe itd.). Oferuje także możliwość umieszczenia mieszkańca na pobyt czasowy, np. na okres świąt, wyjazdów wakacyjnych czy innych przypadków losowych.

Adres strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP): dpsbip.powiatsochaczew.pl


Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie
ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew
tel./faks: 046 862 21 46
Do podstawowych zadań PZD należy m.in.: opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej; opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych; pełnienie funkcji inwestora; utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą; realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu; koordynacja robót w pasie drogowym; wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych; prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych; wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym.

Adres strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP): pzdbip.powiatsochaczew.pl


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Atria
ul. Matejki 18 B, 96-500 Sochaczew
Na terenie naszego powiatu funkcjonuje całodobowa placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Atria.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "ATRIA" oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "ANTARES" powstały z przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach z filią "Mały domek" w Giżycach

https://powatria-bip.nowybip.pl/

Do zakresu sprawowanej opieki i specyfiki zadań jako placówki socjalizacyjnej należy: zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej formy zastępczej; wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowej funkcji.
Placówka realizując zaspokajanie potrzeb dziecka, kieruje się w szczególności: dobrem dziecka; poszanowaniem praw dziecka; potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych, koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwoju zainteresowań oraz indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych; potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia; poszanowaniem praw rodziców wynikających z prawa rodzinnego; potrzebą działań w celu utrzymania więzi dziecka z rodziną biologiczną i umożliwienie jego powrotu do domu rodzinnego.
Dom podejmuje wszelkie możliwe działania w celu powrotu dziecka do rodziny własnej, nalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach zastępczych. W wykonywaniu zadań Dom współdziała ze wszystkimi organizacjami zajmującymi się dzieckiem i rodziną.

Powiatowy Zespół Edukacji
ul. marsz. J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew
tel.: 046 864 18 60, 046 864 18 77, 046 864 18 72
Do zadań placówki należy m.in.: uzgadnianie, opiniowanie jednostkowych planów budżetowych szkół i placówek oświatowych; prowadzenie rachunkowości budżetowej placówek oraz związanej z nią dokumentacji finansowo-księgowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nadzór nad gospodarką finansową w placówkach w ramach zatwierdzonych planów jednostkowych; prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją szkół i placówek oświatowych; prowadzenie spraw związanych z powoływaniem na stanowisko dyrektora szkoły osoby nie będącej nauczycielem, powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, powierzaniem pełnienia obowiązków dyrektora szkoły, określaniem regulaminu konkursu oraz powoływanie komisji konkursowej, przedłużaniem powierzenia stanowiska dyrektora, odwoływaniem dyrektora ze stanowiska kierowniczego; dokonywanie wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, nadawanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej; zapewnianie szkołom i placówkom oświatowym warunków do realizacji przez nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; uzgadnianie z dyrektorem szkoły lub placówki profili kształcenia i zawodów oraz programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania; prowadzenie spraw związanych z obsługą programów stypendialnych współfinansowanych z funduszy europejskich i budżetu państwa; prowadzenie postępowań związanych z przyznaniem stypendium w ramach powiatowych programów wspierania młodzieży z powiatu sochaczewskiego; prowadzenie spraw związanych z kierowaniem wychowanków do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Jednostka realizuje zadania z akresu kultury i sportu.

Adres strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP): pzebip.powiatsochaczew.pl

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r.
ul. marsz. J. Piłsudskiego 63, 96-500 Sochaczew
tel.: 46 862 31 16, faks: 046 862 31 15

Adres strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP): zsrckubip.powiatsochaczew.pl

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego W. Garbolewskiego
ul. marsz J. Piłsudskiego 51, 96-500 Sochaczew
tel./faks: 046 862 23 26

Adres strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP): zsckpbip.powiatsochaczew.pl

Liceum Ogólnokształcące im. F. Chopina
ul. 15. Sierpnia 4, 96-500 Sochaczew
tel./faks: 046 862 23 35

Adres strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP): lobip.powiatsochaczew.pl

Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicz
ul. Chopina 99 a, 96-500 Sochaczew
tel.: 046 863 32 21, faks: 046 863 32 27

Adres strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP): zsjibip.powiatsochaczew.pl

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie
al. XX-lecia 12, 96-515 Teresin
tel./faks: 046 861 38 13

Adres strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP): zsbip.powiatsochaczew.pl

Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie
Erminów 1
96-514 Rybno
tel.: 046 862 24 04
faks: 046 862 24 04

Adres strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP): zssbip.powiatsochaczew.pl

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Dom na Szlaku” im. Gen. Tadeusza Kutrzeby
Załusków 8, 96-521 Brzozów
tel./faks: 024 277 46 15, 024 277 46 16

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Kusocińskiego 11, 96 - 500 Sochaczew
tel./faks: 046 862 24 24, 046 862 24 55, 046 862 32 26


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. marsz. J. Piłsudskiego 51, 96-500 Sochaczew
tel./faks: 046 862 52 19

Adres strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP): pppbip.powiatsochaczew.pl

 

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

ul. Batalionów Chłopskich 3/7

96-500 Sochaczew

tel: 46 864-95-01

e-mail: kancelaria@szpitalsochaczew.pl

Adres strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP): zozbip.powiatsochaczew.pl

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie to nowoczesny kompleks mieszczący się przy ul. Batalionów Chłopskich 3/7, w skład którego wchodzi pięć budynków bloku szpitalnego głównego, połączonych łącznikiem, pawilon psychiatryczny oraz inne, pomocnicze obiekty infrastruktury.

Szpital świadczy usługi medyczne w zakresie opieki krótko i długoterminowego lecznictwa zamkniętego, pomocy doraźnej stacjonarnej i wyjazdowej, diagnostyki, ambulatoryjnych porad specjalistycznych, rehabilitacji oraz stomatologii dla około 85 000 mieszkańców powiatu sochaczewskiego.

W zakres lecznictwa stacjonarnego wchodzą następujące oddziały: wewnętrzno-kardiologiczny, pediatryczny z pododdziałem neonatologicznym, ginekologiczno-położniczy, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, anestezjologii i intensywnej terapii, oddział rehabilitacji dziennej, oddziały psychiatryczne męski i żeński oraz odcinek detoksykacyjny, szpitalny oddział ratunkowy, blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi i jedną wydzieloną salą do cięć cesarskich.
Świadczymy również dla mieszkańców powiatu nocną i świąteczną pomoc lekarską i pielęgniarską, nocną wyjazdową pomoc lekarską i pielęgniarską oraz nocną pomoc lekarską - pediatryczną.