starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

A A A

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

“Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żukowie na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3813W i nr 3815W”

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Kwota dofinansowania: 760 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 749 945,92 zł

Zakres robót obejmuje m.in.:

 • rozbudowę dróg powiatowych nr 3813W i 3815W oraz drogi gminnej nr 380976W – skrzyżowanie o ruchu okrężnym w m. Żuków,
 • roboty rozbiórkowe (nawierzchnie, elementy drogowe),
 • roboty ziemne (wykopy, nasypy),
 • wykonanie warstwy podbudowy nawierzchni drogowych,
 • wykonanie nawierzchni i elementów drogowych,
 • przebudowę i budowę chodników,
 • przebudowę zjazdów,
 • odwodnienie drogi poprzez odprowadzenie wód opadowych do rowów przydrożnych,
 • rozbudowę / przebudowę przejść dla pieszych,
 • przebudowę infrastruktury technicznej w ramach kolizji (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć elektroenergetyczna oświetleniowa, sieć teletechniczna),
  • wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 5 przejściach dla pieszych w Rybnie na ul. Batalionów Chłopski, Długiej, Wyszogrodzkiej i Al. Kasztanowej na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3818W i 3819W"

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Kwota dofinansowania: 800 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 105 867,87 zł

Zakres robót obejmuje m.in.:

 • przebudowę dróg powiatowych nr 3818W i nr 3819W w Rybnie,
 • roboty rozbiórkowe (nawierzchnie, elementy drogowe),
 • roboty ziemne (wykopy, nasypy),
 • regulację pionową studzienek urządzeń instalacji podziemnych,
 • wykonanie warstw podbudowy nawierzchni drogowych,
 • wykonanie nawierzchni i elementów drogowych,
 • oznakowanie pionowe (w tym znak D-6 w kasetonie z doświetleniem przejścia dla pieszych z zespołem ogniw fotowoltaicznych w wysięgnikiem do 6,5 m) oraz oznakowanie poziome,
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery zabezpieczające ruch pieszych, najezdniowe punktowe elementy odblaskowe, progi zwalniające, latarnie doświetlające rejon przejścia dla pieszych),
 • ogrodzenie zieleńców, posadzenie krzewów,
 • roboty wykończeniowe (humusowanie i obsianie terenu trawą).

 

“Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3807W i 3812W oraz drogi gminnej nr 380219W”

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Kwota dofinansowania: 760 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 300 000,04 zł

Zakres robót obejmuje m.in.:

 • opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, w tym uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową;
 • wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej;
 • Przez obszar oddziaływania przejścia dla pieszych rozumie się sumę obszarów przejścia dla pieszych, wysyp azylu, stref oczekiwania, a także obszarów dojść do przejścia dla pieszych i odcinków drogi po obu stronach tego przejścia –
  o długości do 100 metrów.

 

"POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA 1 PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH W SOCHACZEWIE NA UL. TROJANOWSKIEJ NA DRODZE NR 3804W"

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 149 445,00 zł

Zakres robót obejmuje m.in.:

 • opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i materiałów składających się na kompletną dokumentację projektową przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z wykonaniem pomiarów ruchu oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową;
 • wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej;
 • przez obszar oddziaływania przejścia dla pieszych rozumie się sumę obszarów przejścia dla pieszych, wysyp azylu, stref oczekiwania, a także obszarów dojść do przejścia dla pieszych i odcinków drogi po obu stronach tego przejścia – o długości do 100 metrów.

 

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Żdżarów-Rybno

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Kwota dofinansowania: 3 171 738,31 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 967 993,89 zł

Zakres robót obejmuje m.in.:

 • Usunięcie kolidujących drzew i krzewów,
 • Roboty rozbiórkowe (nawierzchnie, elementy drogowe),
 • Roboty ziemne (wykopy, nasypy),
 • Wykonanie warstw podbudowy nawierzchni drogowych,
 • Wykonanie nawierzchni i elementów drogowych,
 • Oznakowanie pionowe,
 • Oznakowanie poziome,
 • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery zabezpieczające ruch pieszych),
 • Roboty wykończeniowe (humusowanie i obsianie terenu trawą),
 • Przebudowa kabli ziemnych OPL-SA,
 • Usunięcie kolizji urządzeń energetycznych.

 

 

Remont drogi powiatowej Nr 3813W na odcinku Mistrzewice-Helenka w km 7+420 - 10+450 dł. 3,03 km" 

 
Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 

Kwota dofinansowania: 790 797,08 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 032 614,00 zł

 

Zakres robót obejmuje m.in.:

 
 • Remont drogi na odcinku o długości 3,030 km;
 • Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej;
 • Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową;
 • Ułożenie siatki z włókna szklanego;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla kategorii ruchu KR 3 grub. 4 cm;
 • Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym;
 • Odwodnienie poprzez odmulenie i oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych.